1. Hjem
  2. Om FL
  3. Publikasjoner
  4. Nedlasting eller bestilling av publikasjoner

Last ned eller bestill materiell

Last ned rapportene og/eller heftene eller bruk bestillingsskjemaet nederst på siden. Dersom ikke annet er spesifisert, sender vi deg materiellet kostnadsfritt.

 

   forside liten.jpg

 

Vårt arbeidmed FNs bærekraftmål er beskrevet i denne publikasjonen.

 

Høstingshefte.JPG

Høsting – en smak av tradisjon og muligheter!

«Høsting – en smak av tradisjon og muligheter» (2017) er et undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst. De sju høstingstemaene har undervisningsopplegg tilpasset de ulike skoletrinnene. Det inngår også egne ideark med tips til aktiviteter, ideer og oppskrifter for hvert tema. Formålet med boka er å videreformidle norske høstingstradisjoner til bruk i undervisning.
Heftet koster 200,- inkl frakt pr eksemplar. 

Du kan også laste ned heftet i sin helhet på våre sider: 
Høsting - en smak av tradisjon og muligheter

For bestilling, se skjema nederst på siden.

 

  forside mindre[6].jpg

Naturen som læringsarena - Undervisningsideer 1-10 trinn.

Vi har undervisningsideer som er koblet mot aktuelle kompetansemål for hele grunnskolen (1-10  trinn) og VG 1. Heftene er delt inn i 7 emner, Kunst og håndverk, Mat og helse, Kroppsøving, Naturfag, Norsk, Matematikk og Samfunnsfag. Oppleggene kan kopieres direkte eller brukes som inspirasjon. Bestill dem her eller last dem ned gratis fra våre nettsider! 

Naturen som læringsarena - Naturfag
Naturen som læringsarena - Samfunnsfag
Naturen som læringsarena - Norsk
Naturen som læringsarena - Matematikk
Naturen som læringsarena - Kroppsøving
Naturen som læringsarena - Mat og helse
Naturen som læringsarena - Kunst og håndverk

  Fysisk i Friluft Forside (1).JPG

Fysisk i Friluft

Dette er et tipshefte til mer fysisk aktivitet i friluft der hensikten er å gi lærere et konkret og lett anvendlig verktøy. Aktivitetene er lette å forstå og lette å bruke. Aktivitetene bidrar til å skape glede og mestringsfølelse i fellesskap, noe som igjen legger et godt grunnlag for et trygt læringsmiljø. Dette kan være et hjelpemiddel for å nå sektormålet om at elever skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø. 

For bestilling, se skjema nederst på siden.

  Midt i matfatet forside (1).JPG

Midt i Matfatet

Tips for høstingsaktiviteter i barnehager og grunnskoler. Dette heftet er utviklet av Polarsirkelen friluftsråd og bygger på erfaring fra lærende nettverk og feles prosjekter. Resultatet er dette heftet om høsting som gir tips til høstingsaktiviteter. For bestilling, se skjema nederst på siden.

Brosjyre forside interkommunale friluftsråd 2017.JPG

Tenker dere på å etablere et friluftsråd?

  Last ned brosjyren som sier noe om de viktigste tingene dere bør ta hensyn til. 

                  Brosjyre 2012 - Etablering av interkommunale friluftsråd.pdf


Rapport La det snø 2016.JPG

La det snø

I denne FL rapporten fra 2016 presenterer vi undervisningsopplegg som skoler og interkommunale friluftsråd har utviklet med bruk av snøforming.
I heftet får du lære mer om kombinasjonen av den aktivitetsgleden snø innbyr til og de dramatiske endringene i snøen ved temperaturendringer, noe som gir et glimrende utgangspunkt for å bruke snø i læringsarbeidet med klimaendringer og bærekraftig utvikling som bakteppe.
I heftet presenterer vi konkrete undervisningsopplegg som skoler og interkommunale friluftsråd har utviklet med bruk av snøforming.
Heftet koster 100,- inkl frakt pr eksemplar. 

Heftet kan også lastes ned på våre sider:
 LA DET SNØ - snøformingsprosjekter 2016.pdf

For bestilling, se skjema nederst på siden.

Veileder friluftsporter.JPG

Friluftsporter en veileder fra 2015

Friluftsporter er tilrettelagte friluftsområder som i tillegg er innfallsporter til større natur- og friluftsområder. Friluftsporter er tilrettelagt for naturopplevelse, friluftsliv, lek, trening og sosialt samvær. Friluftsporter skal være lett tilgjengelige og gi informasjon om naturkvaliteter og friluftsmuligheter på stedet og i omkringliggende områder. I denne veilederen beskrives arbeidet med fem pilotforsøk med Friluftsporter i regi av Polarsirkelen Friluftsråd, Jæren Friluftsråd og Statskog SF, Dalane Friluftsråd, Friluftsrådet for Lindesnesregionen og Friluftsrådenes Landsforbund. På bakgrunn av erfaringene med disse gis det generelle anbefalinger for andre som vil tilrettelegge Friluftsporter og skape aktivitet der.

Heftet koster 100,- inkl frakt pr eksemplar. 

Hefet kan lastes ned her: Friluftsporter veileder for etablering 2015.pdf

For bestilling, se skjema nederst på siden.

  Rapport friskliv


Friskliv i friluft 

 FL-rapporten (2014) omhandler FLs erfaringer fra samarbeid mellom friluftsråd og frisklivssentraler eller tilsvarende i kommunene om fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. En rekke nye prosjekter og tiltak er resultatet av samarbeidet. Samarbeidet med frisklivssentraler og folkehelsekoordinatorer er en god garanti for at tiltakene blir målrettet for å nå de som lite aktive og bidrar til sosial utjevning.
Heftet kan du få tilsendt og da koster det 100,- pr hefte inkl frakt

Du kan også laste ned heftet direkte fra vår web

For bestilling, se skjema nederst på siden.

  Rapport 2012

 

 


Friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser     

FL- rapport (2012) handler om/beskriver de prosjektene som har fått støtte av Helsedirektoratet spesielt, men tilrådinger og erfaringer bygger på de samlede erfaringene vi har fra arbeidet med friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser. Rapporten bygger på rapporter og innspill fra friluftsrådenes arbeid. Friluftsrådenes Landsforbund ved Morten Dåsnes har skrevet og står ansvarlig for rapporten.
Denne kan bestilles i skjemaet under og koster 100,- pr hefte inkludert frakt.

Heftet kan også lastes ned her på vår web. 

For bestilling, se skjema nederst på siden.

  Rapport 2012


Friluftsliv med etnisk mangfold 

FL-rapport   (2012) er en rapport hvor ideen med rapporten er å sammenfatte erfaringer som friluftsrådene har om hva som kan være viktig å tenke på ved gjennomføring av aktivitetstiltak for mennesker i målgruppa. Kanskje kan friluftsråd, frivillige organisasjoner, skoler og andre bruke disse, og da i enda større grad lykkes med å få til positive aktivitetstiltak og turopplevelser, og rekruttere minoritetsspråklige mennesker til friluftsliv.
Denne kan bestilles i skjemaet under og koster 100,- pr hefte inkludert frakt.

Heftet kan også lastes ned her på vår web

For bestilling, se skjema nederst på siden.

  klart det går forside.JPG


Klart det går 

Alle trenger introduksjon, opplæring og motivasjon for å ta del i et variert friluftsliv og gjøre det til en del av sin hverdag. Mange barn med funksjonsnedsettelse trenger særskilt tilrettelegging, tilpasning og opplæring for å kunne drive friluftsliv. Voksne som har ansvar for barn med funksjonsnedsettelse trenger derfor opplæring i hvordan en skal gi disse barna friluftsmuligheter på linje med andre.
I denne rapporten presenteres et kursopplegg i friluftsliv for voksne med ansvar for barn med funksjonsnedsettelse. Det viktigste er kanskje å vise de voksne hvor enkelt det egentlig er å ta barn med funksjonsnedsettelse med ut i naturen; - ”vil vi, så kan de”. Kursopplegget er ikke ment å skulle følges slavisk, men gir en ramme hvor en kan tilpasse opplegget til egne forhold.
Denne kan bestilles i skjemaet under og koster 100,- pr hefte inkludert frakt.

Heftet kan også lastes ned her: Klart det går - kurs i friluftsliv for voksne som har ansvar for barn med funksjonsnedsettelse Friluftsrådenes Landsforbund.pdf

For bestilling, se skjema nederst på siden.

  Adgangskort allemannsretten ulike språk tilpasset 1200x675.jpg

Adgangskort og allemannsretten!


Vi har laget kort om hvilke rettigheter du har og hvilke hensyn du må ta når det kommer til allemannsretten. Disse kortene finner du på flere språk og de kan du ved å henvende deg direkte til oss eller laste ned direkte fra våre sider her. 

 
For bestilling, se skjema nederst på siden.

Hvis du ønsker å bestille flere ulike hefter, vennligst beskriv bestillingen i tekstfeltet merket "annen melding".

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.