parafinklumper i fjæra Helgeland mai 2017 Malin foto AK tilpasset.jpg

På fotoet store klumper med parafin funnet langs kysten på Helgeland, Malin Jakob i Hold Norge Rent viser frem.

Hvordan bør vi arbeide?


På sikt må det være et mål at opprydding av herreløst marint avfall langs kysten og i innlandet og langs vassdrag og innsjøer blir en del av et nasjonalt system som ikke er avhengig av kun frivillig innsats.  Frivillig innsats er viktig, men vil ofte være knyttet til eget nærmiljø eller tilknytting til området som ryddes. Dette er et viktig engasjement og er på sikt med på å skape en holdning i forhold til forsøpling som er viktig. Friluftsrådenes Landsforbund støtter opp under og vil trekke frem det viktige arbeidet som Hold Norge Rent gjør på dette området for å holde saken varm politisk og støtte frivillige initiativ.  Dette er en utfordrende jobb og forutsetter mye informasjonsarbeid, samt veiledning og støtte til ulike miljøer. Det vil på sikt føre til mindre lokal forsøpling gjort av egne innbyggere.

Utilgjengelige steder og uhåndterbart søppel
Norge har en lang kyst som mange steder er vanskelig tilgjengelige og krevende å rydde. I tillegg er noe av det marine avfallet som finnes langs kysten helt uhåndterbart for frivillige. Her vil det være behov for et nasjonalt system for både rydding og håndtering av denne type avfall. Frivillige kan bidra, men i et samarbeid med profesjonelle aktører som har kompetanse og utstyr for denne type operasjoner. Det vil kreve et nasjonalt ansvar. Inntil et slikt system er på plass bør tilskuddsordninger være åpne for å dekke utgiftene knyttet bruk av profesjonelle aktører for denne typer arbeid.

Identifisering og prinsippet om at forurenser betaler
Eierløst avfall er der hvor det ikke er mulig å finne eier av avfallet. Allikevel er det viktig å ta høyde for at all rydding av marin forsøpling også gir mulighet til å kartlegge avfall og kilder til forsøplingen. Vi vil her støtte Hold Norge Rents initiativ om at tilskuddsordningene også bør åpne for ryddeprosjekter som også inkluderer identifisering av funn i regi av profesjonelle.
Kunnskap er viktig og kunnskap skaper engasjement og som er viktig om dette problemet skal få en den plassen det krever i offentlige budsjetter.

Koordinering og styring av prosjekter og skjærgårdtjeneste
Siden marin forsøpling ofte også finnes i de mest sårbare områdene av vår kyst er det viktig at alle ryddeaksjoner styrers av profesjonelle slik at de ikke skader dyreliv, hekkende fug osv. Det bør derfor være mulig å lønne miljøer som kan fungere som koordinatorer for slike prosjekter.Friluftsrådene er ofte slike koordinerende ledd og noe som vi har god erfaring med.