1. Hjem
 2. Medlemsråd
 3. Søkeportalen

Keiservarden

Søknadsportalen

Vi har gjort det enklere for friluftsrådene å holde styr på søknadsprosessene, og samler nå alle tilskuddsordninger på ett sted. Portalen er et komplett saksbehandlingssystem for tilskuddsforvaltning. Den har en søkeportal for saksbehandling- og en inngang som administrasjonsportal for FL. Målet er at det skal bli enklere, mer effektivt, sikrere og mer profesjonelt å være tilskuddsforvalter hos friluftsrådene og FL.

Full oversikt

I søknadsportalen har friluftsrådet full oversikt over alle deres søknader, og kan se status og frister for hver enkelt tilskuddsordning som er lyst ut. I søknadsportalen har friluftsrådet mulighet for å se hva som er sendt inn på friluftsrådet vegne, og hvem som har sendt inn de forskjellige søknadene og status. Friluftsrådets saksbehandler har til enhver tid mulighet for å se sin egen søknad og status for denne. All kommunikasjon mellom friluftsrådet og saksbehandler i FL rundt en søknad foregår i søknadsportalen. Tilskuddsordningene vil bli tilgjengelige i søknadsportalen så snart de er lyst ut. ​

Generelt
All kommunikasjon rundt rapport og søknad foregår i portalen. Alle avvik osv som kan oppstå skal også loggføres og avklares i portalen. 

Slik fungerer det når du søker tilskudd fra FL

1. Logg inn via ID-porten.
(For å kunne søke om tilskudd i søknadsportalen må friluftsrådets leder ha satt deg opp som saksbehandler i i portalen).

​2. Fyll ut og send inn søknad. 
Når søknaden er sendt inn, kan du enkelt sjekke status for søknaden, hva du søkte om og hvor mye du eventuelt får innvilget på søknadsportalen.

3. Rapporter inn via søknadsportalen
Frist for rapportering finner du i tilsagnsbrev og på søknadsportalen. 

Her er lenke til portalen for friluftsrådene

Her litt om ulike ordningene som det kan søkes om tilskudd til og som det skal rapporteres på:

Ordninger med frist 29.januar kl 23.59

 • Administrasjonsstøtte
 • Spillemidler aktivitet
 • Friluftsskolen
 • Spillemidler forenklede anlegg

Spesielt når det gjelder friluftskolen

Det er mulig å søke om friluftsskole uten å søke om tilskudd. Portalen ruter deg videre riktig om du svarer nei på spørsmål om tilskudd. Det er mulig for det enkelte friluftsråd å åpne opp for en ekstern søker inn i portalen om dere ønsker det. Vedkommende må da få tilgang som saksbehandler på samme måte som andre får det ved at daglig leder godkjenner.

Når det gjelder administrasjonsstøtten

Vi følger i år gammel mal siden vi ikke noe vedtak om at dette skal gjøres på noen annen måte. FL arbeider med å forenkle og her er første plan at vi kommer til å hente mye informasjon etter hvert automatisk fra forvaltningsløsningen, slik at hvert enkelt friluftsråd vil få disse tallene direkte inn i skjemaet. Da vil dere bare legge inn informasjonen en gang et sted i forvaltningsløsningen. 

For FL er det viktig informasjon som vi bruker som grunnlag for vår kommunikasjon med de som tildeler oss penger. Informasjon er gull. Vi vil selvfølgelig også arbeide med å forenkle og se på andre måter å gjøre dette på i fremtiden. 

 Ordninger med søknadsfrist 1. november 2023!  

 • Læring i friluft, 
 • Friluftsliv og folkehelse 
 • Friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn. 

FL søker felles til Miljødirektoratet innen 20. november 2023.
Svar ventes i februar. 

Rapportering

Friluftsrådene rapportere  til FL for disse tiltakene innen 25 januar:

 • Friluftsliv og innvandrere
  Folkehelse
  Læring i friluft
  Spillemidler aktivitet
  Spillemidler forenklede nærmiljøanlegg

Ang rapportering
Når det gjelder rapportering er dette litt annerledes enn det vil bli neste gang det skal rapporteres på et omsøkt tiltak. FL har lagt inn beløpet dere har fått utbetalt på de tiltakene det skal rapporteres på, men har ikke hatt noen mulighet til å legge inn søknadene i systemet så her står bare beløp og når det skal rapporteres kan det være lurt å ha søknadene oppe samtidig. 

Dere vil se at vi har satt opp en «fiktiv» tråd for deres tiltak hvor tiltakets navn om det har noe står, beløp som er utbetalt og dato for utbetaling satt til 01.08.23. Dette er bare en dato for oss og har ingen praktisk betydning. 

Generelt:

FL vil tilstrebe at alle friluftsråd som har søknader som tilfredsstiller formål og krav innenfor en ordning, mottar midler.Tiltak som gis støtte må bidra til å oppfylle den aktulle ordningens målsetting. Derfor les nøye hva målet med et tiltak er. Det blir primært gitt støtte til friluftslivsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Det kan unntaksvis gis midler til rene informasjonstiltak som kan bidra til å styrke måloppnåelsen for ordningen. Det kan også gis tilskudd til informasjonstiltak om rettigheter og plikter etter allemannsretten. Mindre deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene det blir søkt om tilskudd til, for eksempel fiskestenger, kompass, et begrenset antall telt mv.  

Følgende tiltak blir prioritert: 

Tiltak som når flest mulig mennesker.

Tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige, herunder lave transport-, reise- og utstyrskostnader.

Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder. 

Tidligere oppnådde resultater.

Tiltak som bidrar til økt deltakelse over tid.

Tiltak som har mål om å nå målgrupper som i liten grad driver friluftsliv fra før.

 • Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor aktuelle målgrupper.

Totalkostnader og søknadsbeløp

I søknadene ber vi om at dere oppgir de totale kostnader som er knyttet til den gjennomføring av prosjektet dere står for. Det gjelder også kostnadene ved friluftsrådets egeninnsats og dugnadsinnsats fra samarbeidsparter for å gjennomføre selve tiltaket. Mer sekundære utgifter som ikke regnskapsføres hos dere, eksempelvis at en kommune har vikarutgifter fordi en lærer deltar på kurs hos dere, ønsker vi ikke at tas med.

Mange ordninger

FL søker også om og får tildelt midler fra flere ulike kilder. Blant annet fra Miljødirektoratet, flere ulike departementer, spillemidler, Sparebankstiftelsene og Gjensidigestiftelsen og andre stiftelser. Alle de forskjellige tilskuddsforvalterne har ulikt regelverk om hva en søknad skal inneholde, hvordan pengene skal brukes og hvordan det skal rapporteres. Dette har innvirkning på søknadene, bruken av av midlene og rapporteringen. Det er viktig å sette seg inn i reglene for de tilskuddene friluftsrådet søker, slik at også denne delen av virksomheten blir bra. Spesielt er det viktig og tenke kommunikasjon rundt de ulike tiltakene og hvordan resultater brukes for å vise hva friluftsrådet gjør. 

Oversikt over søknadsmuligheter i og utenfor FL

FL sentralt søker om eksterne tilskuddsmidler og fordeler x ant millioner kroner hvert år til ulike aktiviteter i regi av friluftsrådene Det innebærer tilskudd til mange ulike typer aktiviteter rundt om i hele landet. Tilskuddsmidlene gir grunnlag for et aktivt friluftsråd og mye aktivitet i våre medlemskommuner.  

FL søker om får tildelt midler fra flere ulike kilder. Blant annet fra Miljødirektoratet, flere ulike departementer, spillemidler, Sparebankstiftelsene og Gjensidigestiftelsen og andre stiftelser. Alle de forskjellige tilskuddsforvalterne har ulikt regelverk om hva en søknad skal inneholde, hvordan pengene skal brukes og hvordan det skal rapporteres. Dette har innvirkning på søknadene, bruken av av midlene og rapporteringen. Det er viktig å sette seg inn i reglene for de tilskuddene friluftsrådet søker, slik at også denne delen av virksomheten blir bra. Spesielt er det viktig og tenke kommunikasjon rundt de ulike tiltakene og hvordan resultater brukes for å vise hva friluftsrådet gjør. 

 

 

Læring i friluft

Friluftsråd som blir valgt ut til å delta i skolesatsingen finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, Læring i friluft for alle, vil motta og være forpliktet til å bruke minst 100.000 av midlene fra Miljødirektoratet til dette arbeidet. (Forutsatt at FL får midler fra Miljødirektoratet til dette). Det kan søkes om midler til å ytterligere forsterke dette prosjektet eller til tiltak som faller utenom dette tiltaket, men i den totale tildelingen av midler fra Miljødirektoratet vil friluftsråd som ikke får midler fra Sparebankstiftelsen DNB bli prioritert.

For 2023 vil FL prioritere: 

1) Etablering og drift av lærende nettverk (jf kriterier nedenfor), der det gjennom forpliktende samarbeid skjer utviklingsarbeid i barnehage, skole og/eller SFO over tid og forankret i planer der. 

2) Kurs av personale i skoler, barnehager og/eller SFO. (Som er utenom/i tillegg til kursene som inngår i «1. Etablering og drift av lærende nettverk i friluft»). Følgende kurs prioriteres: 

- Kurs og seminar som øker personalets kompetanse innen «Læring i friluft» (bruk av uteområder, læringsmetoder, friluftsliv, natur og lek).

- Kurs og seminar for barnehagepersonale basert på revidert opplegg i 2020.

- Kurs og opplæring i bruk av Stedsbasert læring (SL). 

3) Klasseveiledning som bidrar til at skolene gir et tilbud til elevene som de selv ikke har kompetanse på. Det forutsettes at veiledningen i størst mulig grad gjennomføres i nærmiljøet og slik og at skolene selv kan gjennomføre opplegget på egen hånd senere.

Kriterier for lærende nettverk

Friluftsrådet må selv lede og organisere nettverket, og det må foreligge skriftlige avtaler mellom friluftsrådene og skolene/barnehagene som er med.

Det må gjennomføres jevnlige samlinger/kurs, minst to per år. 

Skolene/barnehagene og friluftsrådene må ha kontakt mellom hver samling

Dersom et friluftsråd deltar og bidrar i lærende nettverk i regi av f.eks. kommune, bes dette om å presiseres i søknaden under pkt 4. andre tiltak

I tillegg vil vi i søknaden be om at dere presiserer om samlingene skal gjennomføres fysisk eller digitalt. 

Tilskudd gis ut fra en totalvurdering ut fra kriteriene ovenfor (antall tiltak og omfang av tiltakene) og de generelle i 2.1. Kurs og opplæring av lærere og personale prioriteres foran klasseveiledning og enkeltdager med aktivitet.

 

 

Friluftsliv og Folkehelse

 

Hvert friluftsråd oppfordres til å samordne sine tiltak slik at de fremmer en eller et fåtall søknader.

Søknadene skal bygge på et samarbeid med medlemskommunenes frisklivssentraler, folkehelsekoordinatorer eller andre som jobber med tilsvarende.

Tildeling av midler vil bli vurdert ut fra de generelle kriteriene samt følgende kriterier:

 

 • - konkrete tiltak som innebærer friluftslivsaktivitet og/eller -opplevelser
 • - tiltak som går over flere ganger                   
 • - har lite aktive (inaktive) som tydelig målgruppe
 • - tiltak med fokus på hvordan lite aktive kan opprettholde økt aktivitetsnivå i egen regi


 

 

 

Friluftsliv for personer med Innvandrerbakgrunn


Hvert friluftsråd oppfordres til å samordne sine tiltak slik at de fremmer en eller et fåtall søknader.

 

Tildeling av midler vil bli vurdert ut fra de generelle kriteriene samt ivaretaking av følgende kriterier:

 • -        Introduksjon til og opplæring i grunnleggende friluftslivsferdigheter
 • -        Friluftsliv som del av programmet i mottaksklasser, voksenopplæring
 • -        Tiltak som fører til økt deltakelse i friluftsliv blant personer med innvandrerbakgrunn herunder friluftslivstiltak som fører til økt integrering av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen ellers.