Læring i friluft

Læring i Friluft forside.jpg

Friluftsrådenes pedagogiske tilbud - Læring i friluft

Læring i friluft er Friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

I forbindelse med Friluftslivets uke i år (2020) har Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund utgitt en fagbrosjyre som  gir 10 tips til hva barnehagen, SFO og skolen kan gjøre denne uken. Alle aktiviteter er koblet til Fagfornyelsen i skolen.
Du kan laste en pdf av brosjyren her.  

 

Det er i 2018 utarbeidet flere hefter med undervisningsideer for skoleklasser som tar for seg syv ulike fag i grunnskolen og måter man kan bruke naturen som læringsarena. Heftene heter Naturen som læringsarena og tar for seg fagene matematikk, norsk, kunst og håndverk, mat og helse, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Arbeidet baseres på idépermene Læring i friluft (2006) og Barn i friluft (2009). Undervisningsoppleggene kan bidra til: 

Mer fysisk aktivitet

Naturopplevelser og miljøbevissthet
Bedre og mer virkelighetsnær læring

Styrke sosiale bånd.

 

Tips til uteundervisning finner du her, eller se bestillingsskjema nedest på siden. 

 

Aktvitetene henger nøye sammen med relevante kompetansemål i læreplanen og målet er å vise at utendørs undervisning ikke er noe hinder for å nå mål fastsatt i læreplanen. Her finner du alle våre undervisningsideer.


Hovedmål - Mer og bedre uteaktivitet i barnehage, skole og SFO!


Friluftsrådene og FL skal arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet. Informasjon, aktivitetstiltak og stimulering til friluftsliv har blitt en stadig viktigere del av friluftsrådenes arbeid. For å nå alle barn og unge er friluftsrådenes arbeid rettet mot barnehage, grunnskolen og SFO.

Med "mer" menes at det brukes mer tid på uteaktivitet, mens det med "bedre" menes at barnehagene, grunnskolene og SFO har et godt forankret pedagogisk innhold når de er ute, og at uteaktiviteten relateres til læreplanen i Kunnskapsløftet (LK06) og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006). 

Friluftsrådene som deltar i arbeidet med Læring i friluft velger selv hva de tilbyr barnehager, grunnskoler og SFO. Generelt bidrar friluftsrådene med råd og praktisk veiledning til friluftsliv og tilrettelegging og bruk av områder, klasseveiledning og aktivitetsdager, kurs, utstyrbaser og drift av Lærende nettverk.

Her finner du idehefter for deg som er lærer eller intressert i hva vi kan tilby.

Læring i friluft mottar økonomisk støtte fra Miljødirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Den naturlige skolesekken. 

Et nytt hjelpemiddel - stedsbasert læring!

Fra høsten 2018 blanserer vi vår nye løsning kalt stedsbasert læring. Stedsbasert læring er en metode knyttet opp mot digitale kart for å lokalisere og ta i bruk læresteder som gir relevante og virkelighetsnær læring. Lang og kjedelig definisjon kanskje, men like fullt et digitalt verktøy som nettopp kan ta elevene ut vekk fra skjermen og inn i naturens verden.

Opplegget for stedsbasert læring innebærer i korthet at skoler kan registrere sine læresteder i nærmiljøet og laste opp undervisningsopplegg og foto knyttet til disse. Målet er å senke terskelen for å ta naturen i bruk som læringsarena ved at undervisningsopplegg er lett tilgjengelig for alle lærere på skolen. 

Verktøyet gir læreren mulighet til å registrer undervisningsopplegg i geografisk punkter, områder, linjer i basert i vår kartbaserte forvaltingsløsning for friluftsinformasjon.  

Målgruppe for løsningen er skoler og lærere i hele landet også Sverige for de som har grensesamarbeid

Merk!
Løsningen er kun for tilgjengelig for skoler som ligger i de friluftsrådenes områder som har bestilt løsningen. Sjekk med ditt friluftsråd om mulighetene. 

Veileder for læring i friluft

Denne veilederen er utarbeidet for de som jobber med Læring i Friluft i friluftsrådene. Den skal danne en felles plattform for friluftsrådenes arbeid. Den tar for seg mål og verdier, begrunnelse for arbeidet, kort innføring i pedagogikken som ligger bak, friluftsrådenes tilbud og planlegging og gjennomføring av kurs og aktivitetsdager.

Klikk på bildet for nedlastning av PDF.

 Forside veileder Læring i friluft.JPG

Veileder for Lærende nettverk i friluft

FL har utarbeidet en veileder for Lærende nettverk i friluft. Veilederen viser til hvordan nettverk som et tiltak i Læring i friluft kan gjennomføres av friluftsrådene. Veilederen bygger på tilsvarende arbeid gjennomført i Salten Friluftsråd og Oslo og Omland Friluftsråd, og er utviklet i nært samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd.

Klikk på bildet for nedlastning av PDF.

 Veileder Lærende nettverk i friluft.JPG