1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Friluftsporter

Bleikvassli 2017 sept AK tilpasset.jpg Friluftsporter

Friluftsporter er tilrettelagte friluftsområder som i tillegg er innfallsporter til større natur- og friluftsområder. Friluftsporter er tilrettelagt for naturopplevelse, friluftsliv, lek og sosialt samvær. Friluftsporter skal være lett tilgjengelige og gi informasjon om naturkvaliteter og friluftsmuligheter på stedet og i omkringliggende områder.

Bakgrunn:
Friluftsliv er Norges største og mest populære fritidsaktivitet. 7 av 10 nordmenn, som ønsker å være mer fysisk aktive, vil være det ute i naturen. Vi har mange stier, skiløyper, gapahuker og bålplasser, men hvorfor har vi så få nærmiljøanlegg for friluftsliv? Utfartsområdene våre står i en særstilling. Nå skal vi lete etter de som er lett tilgjengelige, byr på opplevelesrik og variert natur og leder til attraktive områder lenger inn i naturen. Spørsmålet vi stiller oss er, hvordan kan vi tilrettelegge og ta i bruk disse områdene slik at de framstår som attraktive for friluftsliv, trening, lek og sosialt samvær? Kan vi finne fram til tilretteleggingstiltak og aktiviteter som gjør at flere tar i bruk friluftsliv som en naturlig del av hverdagslivet?

Målet med Friluftsporter er todelt:

  •  å etablere lavterskel aktivitetsanlegg for friluftsliv, gjerne i nær tilknytning til boområder/tettsteder/ byer, for å senke terskelen for å ta naturen i bruk til friluftsliv, lek og sosialt samvær
  • å etablere en innfallsport inn mot større friluftsområder og synliggjøre de mulighetene som finnes der

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) ønsker å gi eksempel på hvordan det offentlige, grunneiere, lag/ foreninger og engasjerte enkeltpersoner kan samarbeide for å realisere friluftsanlegg og friluftsaktivitet, noe som blir sett på som en utfordring innen friluftsliv der det meste av aktiviteten er egenorganisert.

På bakgrunn av erfaringer fra pilotprosjektet Friluftsporter 2014 med oppstart av fem friluftsporter, har vi kommet med anbefalinger og veiledning i arbeidet med oppstart av friluftsporter.

Veilederen kan lastes ned her.
pdf.png Friluftsporter veileder for etablering 2015.pdf