1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Sjø og friluftslivet og forsøpling

Nordnorge helgeland privat.jpg Norge har en svært lang kystlinje som svært mange vet å bruke til et aktivt friluftsliv.

Kystkulturen står sterkt i landet vårt og mange er opptatt av kystens ve og vel. Også friluftsrådene.
En rekke miljøer langs kysten har lenge stått i fare for å forringes eller forsvinne helt, men det er mye frivillige engasjement for å ta vare på kulturen som finnes langs kysten. Det er allikevel store forskjeller mellom landsdeler.

På Østlandet og Sørlandet er kystområdene utsatt for utbyggingspress. Her har en sterk feriekultur overtatt for den tidligere øyboerens nøkterne og enkle bo- og levemåte. Noen steder forandrer kystlandskapet totalt karakter ved utbygging og fortetting.

På Vestlandet og spesielt i Nord-Norge er problemstillingen først og fremst fraflytting og hurtig forfall i det tøft klima. Viktige endringer av økologisk, teknisk, økonomisk og politisk karakter har styrt denne utviklingen. Ute av bruk vil de mest utsatte miljøene fort gå tapt, og mange verdifulle anlegg har forsvunnet de siste tiårene. Det gjør også at friluftsrådene jobber litt ulikt fra landsdel til landsdel langs kysten vår. 

Mange av friluftsrådene ligger også ved kysten og samarbeider/organiserer Skjærgårdstjenesten (nå opp til Trøndelag fylke). Og i tidligere Sogn og Fjordane er Fjordane friluftsråd i full gang med  etablere en skjærgårdstjeneste i sitt område. 

Friluftsrådene bruker også kysten og sjøen i sitt arbeid på mange måter. Tilrettelegging for friluftsliv både når det gjelder badeplasser, toaletter, merking av kyststier osv.og bruk av kysten i friluftsskoler etc er gode eksempler.

I tillegg gjør friluftsrådene en viktig innsats for å støtte opp og koordinerer lokale aksjoner for å å rydde marint søppel.