1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Anlegg
  4. Grunneieravtaler

Avtale

Eksempelavtaler for tilrettelegging og merking av turruter

Retten til fri ferdsel i utmark har lang tradisjon i Norge og er nedfelt i Friluftsloven. Denne retten har avgjørende betydning for friluftslivet. For merking og opparbeidelse av turstier og skiløyper, er man avhengig av grunneiers samtykke. Grunneier- og friluftsorganisasjoner har felles interesse i at tilrettelegging skjer på en god måte for grunneier og brukere og at naturvernhensyn ivaretas.

Det er utarbeidet eksempelavtaler for turstier og skiløyper som regulerer forholdet mellom tilrettelegger og grunneier/rettighetshaver:

Turstiavtale

FL anbefaler sammen med DNT, Norsk Friluftsliv, Norges Fjellstyresamband, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norskog, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Statskog og Norsk Allmenningsforbund standard turstiavtale når det skal inngås avtaler om merking og tilrettelegging av turstier.  Turstiavtale

Skiløypeavtale

FL anbefaler sammen med DNT, Skiforeningen, Norsk Friluftsliv, Norges Fjellstyresamband, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Statskog  og Norsk Allmenningsforbund standard skiløypeavtale når skiløyper skal tilrettelegges og merkes.  Skiløypeavtale

 

Eksempel på andre aktuelle avtaler

Avtale om tilrettelegging av uteområde

Avtale om tilrettelegging av uteområde for barnehager, skoler og SFO. Vi jobber med en oppdatering.

Eksempel på kjøpekontrakt

Eksempel på kjøpekontrakt ved erverv av friluftsområder. Endelig kjøpekontrakt må tilpasses hvert enkelt område.
Eksempel på kjøpekontrakt

Eksempel på servituttavtale

Eksempel på servituttavtale (evigvarende bruksrett) for et friluftsområde. Endelig servituttavtale må tilpasses hvert enkelt område. Eksempel på servituttavtale
 

Eksempel på håndgivelseserklæring

Håndgivelseserklæring er et tidsbegrenset tilbud fra eier om salg av eiendom. Endelig håndgivelseserklæring må tilpasses hvert enkelt område. Eksempel på håndgivelseserklæring  

Se også veileder for tilrettelegging for sykkel her. Du finner den og mye mer på merkehandboka.no