folkehelsebilde-2 (1).jpg Om skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten ble først etablert I Oslofjorden i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet med det formål å få etablert en operativ tjeneste som skulle drive renovasjon og skjøtsel i de mest brukte friluftsområdene I hele fjorden, fra svenskegrensen i øst til Telemarkskysten. I dette samarbeidet deltar også kommunene og fylkeskommunene med økonomiske bidrag, i tillegg til de statlige midlene som danner grunnlaget for tjenesten.

I dag er Skjærgårdtjenesten etablert i hele kyststrekningen forbi Lindesnes til og med Bergen i vest. Antall båter som inngår i flåten til Skjærgårdstjenesten, utgjør i dag totalt 40 båter av varierende størrelse. Felles for disse er at de bærer fargen og logoen til Skjærgårdstjenesten. Mannskapet ombord har bred kompetanse. 

Primæroppgaver

Renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten.

Drive informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av skjærgården.

Utøve oppsynsoppgaver i naturvernområder, fiskerioppsyn m.m. etter retningslinjer fra statens naturoppsyn.

Organisering av Skjærgårdstjenesten

Oslofjorden

Staten ved Statens naturoppsyn (SNO) er en sentral aktør i dette partnerskapet mellom kommuner og de ulike fylkeskommuner langs kysten. Oslofjorden (inkl. Telemark) sine friluftsområder blir driftet fra fire ulike driftsområder. Ytre øst med Hvaler og omliggende kommuner, indre fjord med Vestfjorden og Håøya og ytre vest der kjerneområdet er i Tjøme/Vestfold skjærgården og Telemarkskysten. Telemarkskysten er organisert i et driftsområde som dekker Kragerø, Bamble og Porsgrunn.

Sørlandet

Skjærgårdstjenesten langs Sørlandskysten fra Risør i øst til Lindesnes i vest er organisert slik at det er de respektive kommuner som organiserer driften. 

Vestlandet

På Vestlandet fra Egersund i sør til Bergen i nord, er det de respektive friluftsrådene som deltar i Vestkystparken som drifter Skjærgårdstjenesten med båter og personell. Sekretariatet ligger til fylkeskommunene. Båtsesongen på Vestlandet er lang på grunn av klimatiske årsaker.

Antall områder

Totalt har Skjærgårdstjenesten i Norge ansvar for tilsyn og forvaltning av betydelige statlige sikrede friluftsområder. 

Marin forsøpling

Aktiviteten i Skjærgårdstjenesten er naturlig nok størst om sommeren, men mange oppgaver knyttet til vedlikehold og skjøtsel blir også gjort i løpet av høsten eller vinteren, i tillegg til bygging av nye toaletter, båtfester, brygger eller infotavler.
De seneste årene har også skjærgårdstjenesten fått en sentral rolle i kampen mot marin forøpling. 

 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.