Header Mål og verdier.png

 

Skolen skal bidra til at alle elevene utvikler naturglede


 

De nye læreplanene gir sterke føringer for økt bruk av naturen som læringsarena. En av målformuleringene stiller store forventninger om dette til den norske skolen:

«Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet»


Å nå dette målet krever en skole som nettopp tar elevene ut gjennom hele skoleløpet. Formuleringene i overordna del skal nettopp være overordna målene formulert i fagplanene. Og her beskrives en rekke mål som kun kan nås ved å bruke naturen:


«Gjennom opplæringen skal elevene få kunnskap om og utvikle respekt for naturen»


«Ved å bruke varierte læringsarenaer skal skolen gi elevene praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt»


«De skal få oppleve naturen og se på den som en kilde til nytte, glede, helse og læring»


«Skolen skal bruke «et bredt repertoar av læringsaktiviteter»

 

Vår påstand er at de nye læreplanene ikke kan realiseres uten en planmessig og økende bruk av naturen som læringsarena.

Bilde skolen skal bidra til - hender med plante

 

 

 Lærere og elever trenger friluftsferdigheter


 

Har lærerne og elevene et spekter av friluftsferdigheter gjør det lettere å bruke naturen som læringsarena. Ansatte i friluftsrådene og lærere erfarer daglig at mange elever mangler dette. Ferdigheter i friluftsliv er ofte en forutsetning for at elvene skal få gode naturopplevelser og ikke minst oppnå god læring i møte med naturen. Skolen kan i dag ikke forutsette at alle elevene har disse ferdighetene, og bør derfor som en del av sitt læringsarbeid sikre at alle elevene får slik kunnskap. Hva som er forventede friluftsferdigheter varierer fra sted til sted, men i Norge handler dette de fleste steder om følgende:

En jente og gutt som orienterer med kart

…å kunne gå og føle seg trygg på tur i naturen

 

…å kunne høste og beherske utstyr for høsting

 

…å tenne et bål og lage mat på bål

 

…å bruke småredskap som kniv, øks og sag

 

…å vurdere egen sikkerhet i møte med ulike naturmiljø

 

…å vurdere værforhold og nødvendig bekledning

 

…å kunne pakke en sekk

 

…å kunne gå på ski

(og kanskje skøyter)

 

…å kunne bruke kart og kompass

 

 

Naturen som læringsarena sikrer en helsefremmende hverdag


 

Økt bruk av naturen som klasserom og læringsarena gir økt mulighet for at vi i Norge skal gi våre barn et liv med god helse. Det tverrfaglige tema livsmestring og folkehelse understreker statens ønske om økt fokus på å sikre det helsefremmende perspektivet i læringsarbeidet. Ferdsel og opphold i naturen sikrer både fysisk aktivitet og bidrar til bedre psykisk helse. Mange opplever også bedre matlyst og bedre søvn.

Naturen gir en kindereggeffekt:
bedre læring, bedre helse og bedre trivsel.

Bilde helsefremmende hverdag, jente leker med drage