FAQ 

Noen viktige spørsmål eller inspirasjoner det kan være nyttig å ta hensyn til i din kommune. 

 

Hvor er kommunens folkehelseplan ?

Hva har dere skrevet i planen som mål for arbeidet og hvordan kan slike tiltak knyttes til det å nå målene er viktig å få avklart før en setter i gang. I tillegg har sannsynligvis kommunen også en plan for hvordan nå bærekrafts målene og mange av folkehelsetiltakene har sterk innvirkning på i hvor stor grad kommunen når disse. 

Hvordan setter dere opp mål for folkehelsearbeidet i din kommune? 

Dette kan være viktige spørsmål og avklare før en f.eks. setter i gang med et dagshytteprosjekt. Det gjør at deres kommune kan måle aktivitet før og etter et prosjekt. Det kan gjøres på flere måter, enten med tellere eller ved å bruke teledata som kommunen kan ha tilgang til (anonymiserte). Dette kan så også danne gode argumentasjon for å bruke midler til slike type tiltak og kan tjenes som en god motivasjon for arbeidet og som rapport til oppdragsgiverne, innbyggerne eller politikerne. 

Har dere oversikt over hvilke ressurser dere har samlet utenfor kommunen? 

I prosjektet her har vi pekt på en viktig suksessfaktor. Det er å komme seg ut av siloen og bruke de ressursene som finnes i kommunen på en aktiv og inkluderende måte. For finnes det frivillige ressurser som fint kan engasjeres og som blir glade for å bli spurt? Kan kommunen tenke på tvers av fagområder i eget hus? Og hvordan knytte opp andre aktører som finnes i kommunene. Rådet er kort sagt å tenke ut av siloene før en setter i gang tiltak og ha respekt for at det finnes kanskje frivillige ressurser som i like stor grad kan gjøre jobben og som kan bidra inn til kommunene både ved å gjennomføre tiltaket og ved at det engasjerer mange mennesker i seg selv. Det er også noe som gir en stor folkehelsegevinst og som f.eks kan være et bidrag til å få med folk som eller kanskje ikke har noe tilbud? Og som et ledd i arbeidet med å bekjempe ensomhet som også bør være et viktig måleparameter i kommunens folkehelse arbeid. 

Hvilket friluftsråd tilhører din kommune og hvilket samarbeid har dere om folkehelsearbeidet? 

Friluftsrådene er viktige HUBer for både mye aktivitetskoordinering og konkrete tiltak. Det finnes mange gode tiltak beskrevet som viser hvor viktig det er å ha et tett samarbeid med friluftsrådet om tiltak i friluft som sannsynligvis påvirker all type måloppnåelse i kommunens folkehelseplan. Friluftsrådene har også konkrete planer for sitt arbeid mot ulike bærekraftsmål. Det kan være nyttig for kommunene å kjenne til og jobbe sammen om.
Her finner du en oversikt over landets friluftsråd. 

Hvilke muligheter for støtte finnes?

Det finnes mange ulike støttemuligheter noe som de ulike eksemplene vi har tatt frem her viser. Ulike stiftelser er ofte med på gode lokale tiltak som engasjerer nærmiljøet. Statskog millionen er et et godt eksemeple, ulike bank stiftelser andre i tillegg til at om kommunen er med i et friluftsråd så er det mulig å søke på mange ulike offentlige støtteordninger som kommer uten kommunens budsjett. Vinn vinn for alle parter. 

Hvilke ressurser har dere oversikt over i frivilligheten og hvordan bruker dere disse? 

I frivillighetens år et det veldig tydelig hvor viktige denne er for at folk skal ha et godt liv. Våre ulike eksempler peker også på det som en viktig suksessfaktor. Det å ha oversikt over egen frillvillighet er viktig, men også viktig å legge til rette for at den egenorganiserte aktiviteten er definert og har en plass slik at folk selv kan gjøre ting av engen fr vilje uten at noen står og pusher krever at tilretteleggingen er åpen for alle, at ikke minst informasjonen og kommunikasjonen med innbyggerne har en klar strategi. Alle trives ikke med å bli organisert av andre, men vil gjerne gjøre ting selv og det er også den største gruppen og den gruppen som det er vanskeligst å nå. 

Hvilke målgrupper har dere definert for arbeidet med folkehelse? 

Hvem er disse? Har dere laget en strategi for hvordan nå disse? Og ikke minst de som har størst terskel for å gjøre neo, hvordan nå disse? Hvordan bygge ned dørstokken? Våre eksempler viser alle at grunnarbeidet er viktig å gjøre først før en velger tiltaket! Hvem kan vi nå? Hvordan skal vi nå de? Hvordan vet vi har lykkes må være viktige spørsmål for kommunen å stille seg før en setter i gang et tiltak som kan se vakkert og fint ut, men som kanskje ikke når målgruppen. 

Hvordan markedsfører dere tiltakene mot målgruppene?

Dette henger sammen med de foregående. Her er det igjen viktig å jobbe planmessig, jobbe med å inkludere frivilligheten og jobbe ut av kommunene silo eller siloer både internt og eksternt. Lokalt finnes mye kunnskap om målgruppen og her kan kommunene bruke mange virkemidler. Sosiale medier har stor gjennomslagskraft og vi anbefaler å bruke en felles emneknagg som vi ofte bruker og som igjen viser mye aktivitet som kan knyttes opp til kommunens Insta konto fx #livifriluft . I tillegg til alle andre mulige lokale kanaler som finnes og som igjen understreker hvor viktig det er å tenke ut av siloen. Involvering av mange på mange plan er en også en viktig markedsføring. La folk selv være med og la folk selv bestemme hva som er best for dem. Krevende og lærerikt for en kommune. 

Finnes det gode «bjellesauer/nfluensere» i din kommune som kan brukes som gode eksempler?

Tilbake til kunnskap om kommunen om innbyggerne om frivilligheten osv. En bjellesau eller influenser kan være noen helt andre enn ordføreren. Det kan være en ildsjel, en journalist, en vaktmester, men et suksesskriterier er jo å vite hvem vi har og som kan være med på å løfte et tiltak et prosjekt når det er i gang via kanaler som ikke nødvendigvis er opp i dagen for kommunene.
Her er det mange muligheter, men det må brukes med omhu og ALDRI ha karakter av manipulering. 

Men sjekk gjerne også de eksemplene vi har trukket frem under

  • Turrregistering

  • Turmål!

Mange gode og nyttige tips der i tillegg til kontaktinformasjon til dyktige sentrale mennesker. 

-