1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Folkehelse
  4. Om turmål og turregistrerings prosjektet

Dagsturhytta Florø Fløgjen.jpg
Dagsturhytta Fløgjen Kinn kommune, foto Atle Skrede

 

Turmål og turregistrering

 - Turmål og turregistrering for å fremme aktivitets- og gåvennlige nærmiljøer.

 Et prosjekt initiert og finansiert av Helsedirektoratet og gjennomført av Friluftsrådene Landsforbund i perioden nov 2021 - mars 2022

Vi ønsker alle aktivitets og gåvennlige nærmiljøer, og dette prosjektet er ment som et bidrag til dette arbeidet. 

– og informasjonen fra prosjektet kan være særlig for frisklivssentraler og folkehelsekoordinatorer og frivilligheten i kommuneNorge.
Og ellers alle andre i kommunen som har en eller flere aksjer i kommunens folkehelsarbeid. 

Anbefalinger

Vi oppfordrer også leseren til å se dette prosjektet i sammenheng med Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet. Som det kommer fram i eksemplene trukket frem her så er turmål og turregisterering aktivitetstiltak som retter seg mot store deler av befolkningen og de fleste av turmålene og turregistreringsoppleggene nevnt her kan vise til økt bruk.

Tilrettelegging for hverdagsaktivitet som turgåing i nærmiljøene er svært viktig for å nå minste kravene om fysisk aktivitet ogt urmål og turregistreringsopplegg har vist seg viktig for å stimulere mange til aktivitet.

Dette prosjektet løfter fram utvalgte gode eksempler på turmål og turregistrering.

Her kan det høstes fritt fra erfaringene og få inspirasjon som kan bidra til å etablere turmål og turregistrering i din kommune. Et viktig suksesskriterie for turmål og turregistering er samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten – dette gjelder både i planleggings – og gjennomføringsfasen av prosessen. Vi ser at det ofte trekkes frem viktigheten med at kommunen inntar en sentral koordineringsrolle som koordinerer innsatsen fra de ulike aktørene. Ved å involvere friluftsråd, frivillige lag og foreninger samt kommune og/eller fylkeskommunen kan det bidra til god forankring i nærmiljøet og medvirkning fra innbyggerne.

Gode eksempler

Målet med prosjektet er å inspirere ved å løfte fram gode eksempler på turmål og turregistreringsopplegg for folkehelseansvarlige og andre som jobber med friluftsliv, aktivitet, arealplanlegging, folkehelse i kommunen. 

Ved å legge til rette for god livskvalitet som fremmer helse, sunne levevaner og bærekraftige nærmiljøer bidrar kommunen positivt til folkehelsen. Noe som er i tråd med og følger opp folkehelseloven og Agenda 2030, nemlig bærekraftig utvikling. 

I rapport 2084 fra NINA om Barn og ungdoms organiserte friluftsliv om hva som fremmer gode opplevelser og varig deltagelse heter det på s 20 :

Ifølge flere internasjonale studier gir hyppige naturopplevelser i barndommen gjerne en større tilknytning til naturen og friluftslivsdeltagelse i voksen alder (Rosa mfl. 2018, Calogiuri 2016, Ward mfl. 2008). Lovelock mfl. (2016) fant at ustrukturert utelek for barn i naturen var særlig viktig for deltagelse i organisert friluftslivsaktiviteter i senere år. Frihet til å utforske nærmiljøet er en kritisk faktor for å opparbeide ferdigheter og erfaringer med naturen som senere kan brukes til mer formell deltagelse i friluftsliv. Naturmiljøet er en ressurs der barn kan oppleve lek som ikke er tilgjengelig for dem i andre miljøer (Ellis mfl. 2021, Obee mfl. 2020). Det fysiske miljøet som deltakerne bodde i, hadde tilgang til eller kunne observere, var også medvirkende til deres engasjement i friluftsliv (Lovelock mfl. 2016).

Møteplasser og bærekraft

Dette er interessante data som igjen bygger opp under hvor viktig det er å ha f.eks møteplasser i naturen, gode turmål som en motivator for familien til å ta i bruk naturen. 

I tillegg kan slike møteplasser være mned på å bygge opp under kommunens arbeid med bærekraftsmålene på mange ormåder. 

bærekraftsmålene.jpg