FNF ny logo 2020.jpg

FNF - Forum for natur og friluftsliv   

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

FNF skal være en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene der saker av felles interesse diskuteres og oppgaver fordeles. FNF skal også være en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene.

Arbeidsoppgaver

FNF skal prioritere arealsaker og andre saker med konsekvenser for naturverdier og friluftsliv gjennom å: 

 • sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet
 • ha god kontakt med myndighetene
 • bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører
 • påvirke i relevante plan- og saksprosesser
 • bygge kompetanse i organisasjonene
 • holde kontakt med eventuelle lokale eller interkommunale FNF

 

Organisering

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er organisert nasjonalt og fylkesvis.FNF nasjonalt består av et styre og en daglig leder. Den nasjonale organisasjonen har arbeidsgiveransvaret for koordinatorer i fylkesvise FNF og ansvar for oppfølgingen av det faglige arbeidet i disse. Fylkesvise FNF skal fungere som et samarbeidsforum for å fremme og styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker, ikke en formell organisasjon. FNF må likevel ha en struktur som gjør at forumet blant annet kan motta midler til drift fra stat og fylke. 

Dette innebærer blant annet at FNF skal ha et årlig årsmøte for å:

 • Vedta årsplaner
 • Vedta en overordnet strategisk plan
 • Vedta budsjetter
 • Godkjenne årsmeldinger
 • Godkjenne årsregnskaper
 • Velge et styre

Du kan lese mer om FNF på deres hjemmesider.