1. Hjem
 2. Medlemsråd
 3. Om Friluftsråd

Lærerkurs. kopi Foto Kjetil Fossheim MAF. Kan kun benyttes til FL nettsider e. tilsvarende. Annen bruk skal avtales på forhånd. Kan ikke benyttes av tredjepart..jpg Hva er et friluftsråd ? 

Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter, årsmøte, styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap. Det fastsettes egen kontingent fra medlemskommunene til friluftsrådet (vanligvis som et kronebeløp pr innbygger). FL anbefaler forankring av samarbeidet i kommunelovens kap. 5 om interkommunalt samarbeid. 

Hvorfor interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver ?

Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser, - friluftsrådene utgjør naturlige regioner for utøving av friluftsliv og derved for arbeid med friluftsoppgaver det gir dermed:.

 • Effektiv utnytting av ressurser
 • Regional prioritering, - friluftsliv blir satt på dagsorden i regionen
 • Kompetansesentra for friluftsliv: Mange kommuner er for små til å ha egne ansatte til å arbeide med friluftsliv. Interkommunalt samarbeid sikrer at regionen har kompetanse innen friluftsliv.
 • Utgiftsfordeling mellom kommunene: Kommuner med mange innbyggere bruker omegnskommunenes friluftsområder. Interkommunalt samarbeid der kontingenten er utlikna pr innbygger gjør at hele regionen bidrar til finansiering av tiltak i de områdene som brukes mest uavhengig av kommunegrenser.
 • Koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale midler
 • Aktuelle oppgaver for friluftsråd 
 • Sikring av arealer til friluftsformål
 • Være høringsinstans (bidra med friluftskompetanse) for ulike typer planer og utbyggingstiltak slik at friluftsverdiene kommer fram og blir belyst i beslutningsfasen.
 • Kartlegging og verdsetting av friluftslivsmråder
 • Arbeide med grunneieravtaler for stier, skiløyper og turveier
 • Sikre arealer gjennom kjøp eller varige bruksavtaler
 • Tilrettelegging av friluftsområder
 • Drift av offentlige friluftsområder
 • Informasjon
 • Kart, brosjyrer, internett, turbøker, informasjonstavler m.m.
 • Aktivitetstiltak
 • Kurs for lærere i uteskole (Læring i friluft)
 • Uteskole for skoleklasser
 • Organiserer turer og ute-arrangement (naturlos)
 • Friluftsferie for barn og ungdom
 • Friluftstiltak for funksjonshemmede, minoritetsgrupper og andre med særskilte behov

 

 

Om arbeidsområdene og de fire A-ene som er viktige for friluftrådenes arbeid

Disse vektes litt ulikt ut i fra friluftrådets karakter og beliggenhet.

 • Allemannsretten

 • Areal

 • Anlegg

 • Aktivitet  

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) skal arbeide for allmenne friluftsinteresser nasjonalt, styrke medlemsfriluftsrådene faglig og økonomisk og være felles talerør. Hovedmålet er at FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet.

FL skal fungere som bindeledd der det er naturlig. Arbeidet skal bygge på at friluftsrådene er samarbeidsorgan forankret i kommuner og fylker. FL skal ivareta samarbeidet med aktuelle organisasjoner nasjonalt og støtte friluftsråd som engasjerer seg internasjonalt.

I prinsippprogrammet gis det et helhetlig bilde av både mål og strategier. 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.