1. Hjem
  2. Medlemsråd
  3. Om Friluftsråd

Lærerkurs. kopi Foto Kjetil Fossheim MAF. Kan kun benyttes til FL nettsider e. tilsvarende. Annen bruk skal avtales på forhånd. Kan ikke benyttes av tredjepart..jpg Hva er et friluftsråd ? 

Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter, årsmøte, styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap. Det fastsettes egen kontingent fra medlemskommunene til friluftsrådet (vanligvis som et kronebeløp pr innbygger). FL anbefaler forankring av samarbeidet i kommunelovens kap. 5 om interkommunalt samarbeid. 

Friluftslivet kjenner ikke kommunegrenser

Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser, - friluftsrådene utgjør naturlige regioner for utøving av friluftsliv og derved for arbeid med friluftsoppgave. 

Verden står overfor to eksistensielle menneskeskapte utfordringer: naturkrisen og klimakrisen. FNs bærekraftsmål representerer vår felles arbeidsplan for å ivareta naturen, utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Friluftslivet og friluftsrådene ønsker å være en aktiv del av løsningen, og ikke bare identifisere seg som en del av problemet.

Livskvalitet

Vi erkjenner at friluftsliv spiller en avgjørende rolle for høy livskvalitet blant innbyggerne i alle landets kommuner. Det er viktig at dette anerkjennes både i kommunestyret og på tvers av administrasjonenes arbeid. Ved å prioritere friluftsliv kan vi ikke bare forbedre folkehelsen og oppmuntre innbyggernes aktive utendørsaktiviteter, men det kan også generere betydelige positive effekter for samfunnet som helhet. Derfor er lokalpolitikernes innsats og engasjement avgjørende for friluftslivet og friluftsrådene.

Naturen

Natur og grøntområder danner den ideelle kulissen for friluftsliv i din kommune. Gode muligheter for slike aktiviteter bidrar ikke bare til å tiltrekke seg nye innbyggere, men stimulerer også reiselivsnæringen. Friluftsliv, kombinert med et aktivt frivillighetsliv, spiller en nøkkelrolle i å skape liv og samhold både i bygd og by. Vi legger spesiell vekt på lavterskelfriluftslivet og det nære, da vi daglig ser hvordan dette styrker innbyggernes helse på tvers av fysiske, psykiske og sosiale utfordringer.

De unge

Skoler og barnehager i din kommune har også en avgjørende rolle i å fremme friluftsliv. Med tilstrekkelige utearealer og optimale rammer for undervisning utendørs, kan dette ikke bare øke elevenes faglige kompetanse, men også forbedre sosial trivsel og ansvarsfølelse for natur og miljø i nærmiljøet.

Nøkkelerolle

Det lokale friluftsrådet spiller en nøkkelrolle i å sette friluftsliv høyt på agendaen i din kommune. Friluftsrådene utgjør en verdifull ressurs som tilbyr fakta, kunnskap, gode råd og konkrete eksempler. Ta kontakt med ditt lokale friluftsråd, som dekker alle kommuner i landet, for å få veiledning og støtte i arbeidet med å styrke friluftslivet i ditt nærmiljø.
Du finner oversikten til venstre over hvilket friluftsråd som dekker ditt område.

Vi tror på at vi sammen kan skape et levende og helsefremmende miljø for alle innbyggere, med naturen i sentrum av denne bærekraftige visjonen.

 

 

Elvestuen styreleder og Ingrid 26nov 1200x675.jpg

10 Gode grunner for sammen med Friluftsrådet å utvikle kommunens friluftslivspolitikk:

1. Inkludering av Alle Innbyggere:

   Friluftsliv er ikke bare en aktivitet; det er en livsstil for alle! En kommunal friluftspolitikk har en bred støtte blant innbyggerne, og ved å fremme naturaktiviteter som gange, løping, padling og sykling, kan kommunen virkelig sette farge på alles liv. Vi kan styrke båndet til idretts- og friluftsorganisasjoner, gjøre allemannsrettens plikter og rettigheter kjent, samt skape en kultur for rydding av naturen og håndtering av søppel.

2. Helse og Livskvalitet:

   Stier som gir bedre tilgang til naturområder bidrar til økt trivsel og helse blant innbyggerne. Vi har studier som beviser at tid i naturen forbedrer humøret og både den mentale og fysiske helsen. Naturen kan være et forebyggende tiltak mot ensomhet og andre utfordringer.

3. Skoler og Institusjoner:

   Skoler og institusjoner trenger naturen for å styrke læring, trivsel og motorisk utvikling hos elevene. Friluftsliv gir også muligheter for å bygge sosiale relasjoner blant unge, og det bør være en viktig pedagogisk ressurs.

4. Bosettingsattraktivitet:

   Grøntområder og vakker natur påvirker hvor folk velger å bo. Tilgang til rekreasjonsområder og naturopplevelser er avgjørende for valg av bostedskommune.

5. Turisme og Besøkende:

   En friluftslivsstrategi kan gi et løft til reiselivet ved å tilby spennende fasiliteter, natur- og historieformidling, samt attraktive naturopplevelser. Dette kan tiltrekke seg turister og mulige næringsprosjekter.

6. Frivillighetens Oppsving:

   Frivillige organisasjoner kan dra nytte av og bidra til friluftspolitikken. Samarbeidet mellom kommunen, frivillige og foreningslivet kan styrkes, med muligheter for å tilrettelegge områder, ta vare på badeplasser, bygge toaletter, sette opp dagsturhytter, bygge gapahuk og mye mer for kommunens friluftslivsentusiaster.

7. Natur- og Arealforvaltning og Sikring av områder for Allmennheten:

   Friluftslivsprosjekter kan sikre områder gjennom ulike tiltak som oppkjøp for å bevare sårbar natur, skape nye friluftslivsmuligheter og håndtere miljøutfordringer som forurensning og bevaring av kulturmiljøer. Klimatilpasningsprosjekter kan også inkludere friluftslivsmuligheter.

8. Merverdi gjennom Synergieffekter:

   En kommunal friluftspolitikk kan skape synergieffekter, for eksempel når stier bygges for skiklubber og samtidig kan brukes av syklister og fotgjengere. Dette kan bidra til å knytte regionale turveier sammen, og friluftsrådene spiller en sentral rolle i det nasjonale prosjektet friluftslivets ferdselsårer.

9. Fremme Samarbeid:

   Implementering av kommunal friluftspolitikk gir kommunestyret muligheten til å engasjere innbyggerne og styrke samarbeidet mellom ulike sektorer. Dette fremmer samarbeid fra teknisk forvaltning til kultur- og fritidsforvaltning, barne- og skoleadministrasjon, og sosial- og helseforvaltning.

10. Sikring av Midler:

    Friluftsrådene, som jobber på tvers av kommunegrenser, er avgjørende for å søke midler fra stiftelser. Disse midlene kan støtte prosjekter som knyttes til en langsiktig strategi for friluftsliv i kommunen. La oss sammen sikre midler for å skape et fantastisk utemiljø!