1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Årsmøtet
  5. Årsmøtet i Haugesund 2023

Årsmøtet 2023 i FL - med Friluftsrådet Vest som vertskap 

Årsmøtet er FLs øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 måneders varsel. Styret foreslår ny valgnemnd. Forslag til årsmøtet skal fremmes for styret med minst 2 måneders varsel. Saksutredning og forslag til vedtak skal sendes rådene senest 1 måned før årsmøtet. Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta også å behandle saker som legges fram etter den fastsatte frist.Andre saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Sammensetning og representasjon 

Årsmøtet består av styret og utsendinger fra rådene. Alle råd kan oppnevne 3 utsendinger med stemmerett.Friluftsråd som har 11-20 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 1 utsending, friluftsråd som har 21-30 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 2 utsendinger og friluftsråd som har 31 og flere medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 3 utsendinger.

Når et råd oppnevner 3 utsendinger, skal begge kjønn være representert, når en oppnevner 4 eller 5 utsendinger skal det være minst 2 av hvert kjønn og når en oppnevner 6 utsendinger skal det være 3 av hvert kjønn.

Oppnevnelsen meldes skriftlig seinest 1 uke før årsmøtet på vedlagte skjema. I tillegg har rådene anledning til å oppnevne utsendinger med observatørstatus. 

 Årsmøtet behandler 

1. Styrets årsmelding og regnskap for foregående år. 

2. Budsjett og arbeidsplan for kommende år

3. Saker som er fremmet i samsvar med vedtektene 

4. Valg. Årsmøtet velger: 

a) Leder 

b) Nestleder 

c) 3 styremedlemmer 

d) Inntil 3 varamedlemmer til styret 

e) Revisor. Det velges registrert revisor. 

f) Valgnemnd med leder og 2 medlemmer. Begge kjønn skal være representert.

Årsmøtepapirene ble sendt ut på epost til friluftsrådene. 

 

Tom Tvedt ny styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund (FL)    

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) avholdt sitt årsmøte torsdag 1. juni, der delegater fra hele landet samlet seg for å diskutere og beslutte viktige saker for organisasjonen. Et av høydepunktene på møtet var valget av nytt styre og ny styreleder. FL er glad for å kunngjøre at Tom Tvedt, 55 år gammel fra Randaberg, ble valgt som ny styreleder for Friluftsrådenes Landsforbund.

Tom har bla vært ordfører i Randaberg og fylkesordfører i Rogaland. Dette valget markerer en viktig milepæl for organisasjonen, da friluftsrådene og landsforbundet fortsetter å styrke sin rolle og betydning i samfunnet. Spesielt etter nedstengningen av Norge under pandemien har interessen for å utforske og nyte friluftslivet nært og enkelt økt betydelig.

Friluftsrådene er viktige

Friluftsrådene påtar seg hvert år viktige oppgaver i samfunnet, som inkluderer aktiviteter, tilrettelegginger, områdeforvaltning, stimerking, bekjempelse av forsøpling og introduksjon av friluftsliv til barn, unge og innvandrere. 

Per i dag har Friluftsrådenes Landsforbund 28 medlemsfriluftsråd, som igjen representerer 241 medlemskommuner over hele Norge. Årsmøtet ble gjennomført med gode diskusjoner og ble stødig ledet av Hege Lægreid Røssland. 

Takker for tiliten

Tom Tvedt, FLs nyvalgte styreleder, takket for tilliten som er vist ham. Han har en spesiell interesse for et friluftsliv som er tilgjengelig for alle, og mener at alle bør ha muligheten til å nyte naturen. Å få nyte naturen sammen med andre kan legge grunnlag for livslange vennskap. Tvedt er for tiden leder for Norsk Forbund for utviklingshemmede og har de siste 30 årene jobbet med tilrettelegging for ulike grupper i samfunnet. 

I sin takketale fremhevet han betydningen av et inkluderende friluftsliv.

-"Sammen med styret vil jeg bidra til å realisere vår visjon og drømmer for organisasjonen. Dette innebærer å ha et klart bilde av hvordan vi kan tilrettelegge for friluftsliv i Norge. Mange tar for gitt at turstier er tilrettelagt og at de er merket og at det finnes informasjon tilgjengelig. Men vi må være klar over at dette ikke skjer av seg selv, og det er heller ikke gratis," uttalte en engasjert Tom Tvedt. Han fortsatte: "Jeg ønsker å sette søkelys på å bruke ressursene våre på det som er viktigst, at vi kan tilby mulighet for friluftsliv til så mange mennesker som mulig i Norge. Statistikken viser at de med dårligst økonomi også på dette området kommer dårligst ut. Som friluftsrådene skal vi være en katalysator for at enda flere får muligheten til å oppleve friluftslivet." Tom Tvedt understreket også verdien av friluftsliv og betydningen av universell utforming. Han har arbeidet med universell utforming i 30 år og ser det som en måte å designe et samfunn der alle får muligheten til å delta. Han er opptatt av å jobbe for at alle skal ha tilgang til friluftsområder, og dette vil være en av hans viktigste saker som styreleder. Friluftsrådene ser frem til et givende samarbeid med Tom Tvedt og det nye styret, og er sikre på at hans engasjement og erfaring vil bidra til å styrke og videreutvikle friluftsrådene og friluftslivet i Norge.

Styret i FL består nå av:

Styreleder Tom Tvedt, Oslo/Rogaland 

Nestleder Hedda Foss Five, Vestfold/Telemark

Styremedlem Irene Dahl, Troms og Finnmark

Styremedlem Nils Kåre Skoge, Vestland

Styremedlem Irene Heng Lauvsnes, Rogaland

1. varamedlem Bjørn Ivar Lamo , Nordland

2. varamedlem Kitt Grønningsæter, Nordland

3. varamedlem Øyvind Sjuls, Oslo 

  Tom Tvedt styreleder.jpg

Alle skal med fordi friluftslivet er en arena for all, der kan du treffe kjæresten din, der kan du treffe vennen din, og der kan du få venner for livet, sier nyvalgt styreleder i FL Tom Tvedt.

 

 

Flere utskiftinger i styret

   styret takket av.jpg

På møtet ble styreleder Vebjørn Krogsæther og styremedlemmene Ingebrigt Sørfonn og Latiffa Nasser takket av med blomster og gode ord fra Irene Dahl som fortsetter i styret. 

Steinar Saghaug takker for seg.jpg

Og mangeårig tillitsvalgt og nå leder av valgnemnden Steinar Saghaug sa også farvel

Takk for en viktig innsats til alle.