Norsk havn Mange norske havner mangler avfallsplan! 

Forsøpling til havs er et økende nasjonalt og internasjonalt problem.  Vi vet at avfallet kommer fra flere kilder, men avfall fra skip og båter står globalt for omtrent 20 prosent av den marine forsøplingen. Det er derfor viktig at skip leverer avfallet sitt på land og at havner har tilstrekkelige mottaksordninger for avfall og lasterester fra de som anløper havnen i norske farvann. Imdlertid er dette et arbeid som har tatt lang tid i Norge og vi har til og med blitt dømt i EØS domstolen for dårlig oppfølging. Miljødirektoratet er nå på saken og presser på for å få fortgang i arbeidet.
Disse avfallsplanene skal godkjennes av Fylkesmannen i fylket der havnen er lokalisert i og en godkjenning varer i tre år. Kravene til avfallsplaner er beskrevet i forurensingsforskriften kapittel 20, som er den norske gjennomføringen av EUs skipsavfallsdirektiv (direktiv 2000/59/EF).

Hva bør norske kystkommuner gjøre? 

Alle kystkommuner skal utarbeide en felles avfallsplan for sine småbåthavner og private brygger. Planene skal godkjennes av fylkesmannen.

Kommunen skal følge opp regelverket for avfallsplaner i havner ved å lage oversikt over havner i egen kommune, og utarbeide felles avfallsplan for havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter.

Lage oversikt over havner i egen kommune

Kommunen skal lage en oversikt over alle havner i egen kommune og sende denne til fylkesmannen. Kommunen plikter å oppdatere denne listen løpende og melde fra til fylkesmannen. 
Oversikten skal omfatte følgende typer havner så langt disse finnes i kommunen:

  • Kommunale eller interkommunale havner, for eksempel offentlige trafikkhavner med videre
  • Industrihavner
  • Fiskerihavner
  • Småbåthavner og marinaer
  • Andre private havner for fritidsbåter


Kommunene må også utarbeide felles avfallsplan for havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter

Kommunen skal utarbeide en felles avfallsplan for småbåthavner og private havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter. Målet er å forenkle arbeidet med avfallsplanene. Felles avfallsplan skal oversendes Fylkesmannen for godkjenning.

Miljødirektoratet har laget veileder som forteller hvordan planene skal lages.

Veilederen tar for seg:

  • hva en avfallsplan skal inneholde
  • hvem som er ansvarlig for å lage den
  • hvordan berørte parter skal involveres
  • rutiner for revidering. 

Veiledningen er hovedsakelig rettet mot kommuner og havneansvarlige, men veileder også fylkesmennen i arbeidet med hvordan godkjenne avfallsplanene.

Miljøkommune har flere maler for å lette arbeidet

Mal for å lage felles avfallsplan for småbåthavner og lignende

Mal for å lage oversikt over havner i kommunen