1. Hjem
  2. Asgeir Knudsen
  3. Kasserte fritidsbåter
Kasserte fritidsbåter - headerbilde

Friluftsrådenes Landsforbund: Høringsuttalelse kasserte fritidsbåter

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) ser positivt på at det innføres en forskrift med et klart ansvar for kommunene om å ha et opplegg for å ta hand om kasserte fritidsbåter. Fritidsbåter som ikke lenger er i bruk, utgjør et betydelig miljøproblem og forringer natur- og friluftslivsområder. Det er derfor på høy tid at det etableres en slik ordning som foreslått i forskriften. En forskrift sikrer vederlagsfri levering for båteier og sikrer innsamling av flest mulig båter. FL mener at forskriften vil føre til at det etableres båtoppsamlingsplasser i kommunal og/ eller privat regi. Dette vil danne grunnlag for etablering av flere og større behandlingsanlegg for både store og små båter. En kommunal forskrift må ikke bli til hinder for at det på permanent basis etableres en helhetlig returordning som omfatter alle båter. FL er positiv til at kommunenes kostnader for mottak og behandling dekkes av tilskuddsordningen i en overgangsfase, men mener det er riktig at dette på sikt finansieres av en produsentansvarsordning. Med en slik ordning på plass er det naturlig at både mottak og behandling for alle båter uansett størrelse. En slik ordning bør etter vårt syn være brukerfinansiert og forankres i et obligatorisk båtregister. Det vil igjen føre til at det er mulig å identifisere eiere av båter som blir etterlatt i norsk natur. Våre medlemsfriluftsråd rapporterer at det er en stor mengde etterlatte "herreløse" småbåter i skjærgården. Disse representerer et stor miljøproblem, og det er knytta store utfordringer til fjerning av disse av både juridisk og økonomisk art. Vi mener at det også må etableres et opplegg for fjerning av disse «herreløse» båtene. Et slikt system kan være en form kunngjøring og hvis ingen melder seg etter tre uker så kan f.eks kommune, avfallsselskap, friluftsråd/skjærgårdstjenesten hente den aktuelle båten og levere den til et mottak. På sikt vil et småbåtregister løse dette. For å få gjennomført en opprydding av alle etterlatte småbåter i skjærgården, er det behov for en tilskudds- eller panteordning. Det antydes at kostnadene til handtering av kasserte fritidsbåter på sikt kan dekkes av det kommunale avfallsgebyr. FL mener det er uheldig av flere grunner, men den viktigste ut i fra vårt syn er rettferdighetsprinsippet ved at innbyggere som ikke har båt, må betale for dette.
For Friluftsrådenes Landsforbund Asgeir Knudsen Kommunikasjonsrådgiver Morten Dåsnes Daglig leder

Asgeir Knudsen

Kommunikasjonsrådgiver

Dato skrevet 28.06.2017 08:26 . Endret 18.09.2017 14:05 .