1. Hjem
 2. Morten Dåsnes
 3. Bål framfor fyrverkeri?
Bål framfor fyrverkeri? - headerbilde FL, Morten

Fyrverkeri er pengesløsing, gir skader og skremte dyr. Bålet er et (inn)lysende alternativ. På Jonsok - årets lyseste dag samler vi oss rundt bålet. Enda mer behov for bålets lys og varme har vi når vi midtvinters skal markere optimisme og glede ved inngangen til et nytt år.

Bålet er friluftslivets symbol. Friluftsrådenes Landsforbund (FL) ønsker alle et godt nytt år. Et godt friluftslivsår. Et år der alle får oppleve gleden ved friluftsliv; de gode naturopplevelser, fellesskapet, mestrings- og aktivitetsgleden. Gjennom snart to år med koronapandemi har vi erfart friluftslivets betydning for helse og trivsel. Vi har fått vår tiltrengte fysiske aktivitet og henta overskudd fra roen, stillheten og opplevelsene naturen gir. Ute har vi møtt andre mennesker og kjent på fellesskapet - uten å bryte 1-meters regelen. FL håper samfunnet kommer over i en normalsituasjon i 2022, men at vi tar med oss alle positive friluftslivserfaringer inn i den nye hverdagen.

FL har, sammen med 28 interkommunale friluftsråd over hele landet, mange og ambisøse ønsker for 2022 - ut over fred på jord og fravær av pandemier. Vi håper 2022 blir året:

 • med gjennomslag for å stoppe klimaendringene og tapet av naturmangfold.
 • FNs bærekraftsmål satt rammer og var styrende for all virksomhet. Vi har friluftslivets bidrag til å oppfylle FNs bærekraftsmål som hovedtema på landskonferanse friluftsliv i Bodø 30.mai - 1. juni.
 • med brei politisk aksept for at grønn omstilling ikke kan medføre omfattende nedbygging av verdifulle naur- og friluftslivsområder. Vi skal bidra med vår kunnskap og kompetanse bl.a. fra den landsomfattende kartlegginga og verdsettinga av friluftslivsområder i kommunene.
 • avfallsmengdene i naturen minska. FL skal stimulere til og koordinere frivillig innsats for rydding i norsk natur med et særlig fokus på strandrydding.
 • handlingsplanen for friluftsliv blei revidert og ga et løft for friluftslivsarbeidet - for folks trivsel og helse, for bruk av naturen som aktivitets- og læringsarena, for utvikling av gode nærmiljøer med aktivitets- og møteplasser, for inkludering og fellesskap og som basis for bærekraftig naturbasert reiseliv. Vi skal være pådriver for revisjon - og en aktiv bidragsyter til gjennomføring av en ambisiøs og konkret plan.
 • folkehelsemeldinga løfta fram friluftsliv som avgjørende virkemiddel i en helhetlig satsing på fysisk og psykisk helse. Også her skal vi være pådriver.
 • skolemyndighetene verdsatte naturen som læringsarena på linje med inneklasserommet - for bedre og mer virkelighetsnær læring, for økt natur- og miljøbevissthet, for fysisk aktivitet i skolehverdagen og bedre sosialt miljø. Vi skal videreføre vår satsing på læring i friluft med kurs for lærere og lærende nettverk, og tilbud til skolene om egna læresteder, utstyr og lærings- og aktivitetsopplegg.
 • planene for friluftslivets ferdselsårer settes ut i livet slik at alle, uavhengig av funksjonsnivå, har lett tilgang til stier, turveger, sykkelruter, skiløyper, ro- og padleruter i hverdag, helger og ferier. Vi skal videreføre vår felles stisatsing med DNT, og arbeide for et bredt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, kommuner, friluftslivs-, kultur- og samferdselsmyndigheter for å realisere planene for friluftslivets ferdselsårer.
 • med styrka økonomi til å sikre, tilrettelegge, forvalte og drifte offentlige friluftslivsområder. Vi skal synliggjøre verdiene og behovene - og heie på innsatsen friluftsråd, kommuner og frivillige gjør for at badeplasser, turutgangspunkt, turveger, toaletter mm holdes i orden til fri bruk for oss alle.
 • med gjennomslag for at friluftsliv er en viktig del av vår kultur som det kreves aktiv innsats for å ivareta og formidle til nye generasjoner. Vi skal bidra med å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet "friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid" og være pådriver for at alle barn og unge får grunnleggende friluftslivsferdigheter bl.a. gjennom Friluftsskolen.
 • allemannsretten grunnlovsfestes med den betydning det har for aksept av allemannsretten som en varig grunnpilar i det norske samfunn, med de rettigheter og hensyn til naturmiljø, eiere og andre brukere som den innebærer. Vi skal være en pådriver for grunnlovsfesting, være vaktbikkje for rettighetene - men også drive et aktivt informasjonsarbeid om hensyn og plikter, og bidra til at allemannsretten ikke misbrukes.
 • friluftslivsaktiviteten i hele befolkningen økte. Vi skal bidra med informasjon, stimulerings- og aktivitetstiltbud, bl.a. gjennom turportalen UT.no i samarbeid med DNT og Statskog, turregistreringsopplegg som Perletur, StikkUt og TellTur,  naturlos, fellesturer, basecamps og leirer, Friluftsskoler, Friluftsporter og andre åpne tilbud for alle.

 

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 30.12.2021 09:27 . Endret 30.12.2021 11:28 .