1. Hjem
  2. Stillstand for friluftslivet II
Stillstand for friluftslivet II - headerbilde FL

Det skal være vanlige folks tur. Kanskje bruker regjeringa og FL ordet tur litt forskjellig. Uansett fastslås det i regjeringserklæringa at turveger og turruter skal opparbeides. Noe løft for friluftslivsarbeidet finner vi imidlertid ikke at Hurdalsplattformen innebærer. I den grad friluftsliv omtales, er det gjentak av eksisterende politikk fra Høyre uten signaler om styrking. Men styrkinga kan komme når regjeringa legger fram sitt budsjett og Stortinget skal forhandle fram et flertallsvedtak.

I regjeringsplattformen heter det at regjeringa vil: "Leggje godt til rette for friluftsliv i byar og tettbygde områder ved å bidra til skilting, merking og kartfesting av stiar, opparbeide turvegar og turruter og leggje til rette for betre universell tilgjenge til turvegar og friluftsopplevingar." Fomuleringa er til forveksling lik Høyres program for stortingsperioden der Høyre vil: "Støtte arbeidet med skilting, merking og kartfesting av stier og turruter i kommunene samt motivere til at disse gjøres lett tilgjengelig digitalt." Styrken er at det er brei politisk enighet om å satse på tilrettelegging av friluftslivets ferdselsårer. Måtte bare partiene kappes om hvem som vil bevilge mest til formålet.

Både regjeringa og Høyre vil også satse på utlånsordninger. Høyre vil "sørge for at økonomi ikke er et hinder for at barn kan delta i idretten, og derfor styrke og videreføre utlånsordninger for idrettsutstyr". Mens Høyre har glemt at BUA og andre ordninger i veldig stor grad har friluftslivsustyr, er det med i formuleringa fra regjeringserklæringen: "Leggje til rette for at innbyggarar har moglegheit til gratis lån av utstyr til trening og friluftsliv og sørgje for at det blilr laga ein plan for tilgang til slikt utlån i kommunane." i praksis er det gode samstemte formuleringer om å satse på gratis utlånsordninger.

Vi er bekymra over at regjeringa nærmest kappes med Høyre om å signalisere fritt fram for bygging i strandsona så lenge den defineres som sone 3. Det er nesten som en har glemt at det faktisk er et generelt lovforbud mot bygging i 100 metersbeltet i plan- og bygningsloven, og at store deler av strandsona utenom tetbygde strøk har stor betydning for naturmangfold, landskap og friluftsliv.

Syltynn omtale av kampen mot marin forsøpling regner vi at bare er en "glipp" som skyldes at problemet ikke var påtrengende langs Hurdalssjøen.

Uvisst om satsing på naturen som læringsarena

Vi gleder oss over at det i Hurdalsplattformen fastslås at det gradvis skal innføres daglig fysisk aktivitet i skolen og legges mer vekt på praktisk læring. For oss er det helt naturlig at det innebærer økt satsing på bruk av naturen som læringsarena. Det vil også være viktig for å formidle naturkontakt og utvikle miljøbevissthet. i tillegg viser mye forskning at det sosiale miljøet, bedres av uteskole. Vi setter vår lit til at Kunnskapsministeren tar naturen i bruk når luftige formuleringer skal konkretiseres i skolehverdagen.

Satsing på naturbasert reiseliv

Hurdalsplattformen har tung satsing på grønn næringsutvikling. Naturbasert reiseliv er ikke noe unntak. Regjeringa vil utvikle en nasjonal plan for reiselivsnæringa med fokus på bærekraftig utvikling, markedsføring, kompetanse, helårlige arbeidsplasser, destinasjonsutvikling og verdiskaping i hele landet. Det skal lanseres et eget pilotprogram for et bærekraftig reiseliv, som støtter opp om lokal natur- og miljøforvaltning og utslippsfrie reiser til og fra norske reisemål. Videre skal det utvikles en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og reionruider, turledere og fjellførere, i samarbeid med friluftsorganisasjonene. Det skal raskt settes i gang ett eller flere pilotprosjekter, for eksempel i Lofoten, basert på lokale initiativ der en prøver ut besøksbidrag. I FL er vi glad for at en legger opp til å videreføre det tette fellesskapet mellom naturbasert reiseliv og friluftsliv. Vi skal bidra til bærekraftige løsninger og ha et særlig fokus på allemannsretten.

Dato skrevet 18.10.2021 12:34 . Endret 18.10.2021 14:15 .

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.