1. Hjem
  2. FL prioriterer barn og unge
FL prioriterer barn og unge - headerbilde Midt-Troms Friluftsråd

Vi vil gjøre en forskjell for barn og unge i politikk og handling. Tida er overmoden for å omsette fagre ord i handling. FL mener at hensyn til barn, unge og friluftsliv må prioriteres langt sterkere når Stortinget behandler Nasjonal transportplan og Barne- og ungdomskulturmeldinga- Vi ønsker også å bidra til å omsette ord til handling når vi i juni lanserer revidert opplegg for Læring i friluft, og ved å tilby Friluftsskolen for tusenvis av barn i sommerferien.

 

Friluftsliv en viktig del av barne- og ungdomskulturen

Stortinget skal for første gang behandle en egen stortingsmelding om barne- og ungdomskulturen i vår. Er det noe som virkelig preger norsk kultur, så er det friluftsliv og vårt forhold til naturen. Høstingstradisjonene er en viktig del av vår kulturarv, og gir viktige linjer fra fortid via nåtid til framtid. For oss alle gir naturen inspirasjon og tanken flukt. Våre fremste kunstnere - enten det er innen musikk, litteratur eller billedkunst - henter inspirasjon og motiver fra naturen. Friluftsliv er viktig for det gode liv.

Det burde være sjølsagt at friluftsliv er en viktig del av vår kultur slik det fastslås i friluftsmeldinga: "Regjeringen vil vare på friluftsliv som en levende og sentral del av norsk kulturarv." Men - nei. I meldinga om barne- og ungdomskulturen er friluftsliv "glemt". FL ber derfor Stortinget gjennom en merknad understreke at friluftsliv er en viktig del av barn og unges kultur, og ber regjeringa legge det til grunn i det videre arbeidet med å ivareta og utvikle barne- og ungdomskulturen. Opplæring og introduksjon til friluftsliv gjennom attraktive aktivtetstilbud, nærfriluftsområder, og gode uteområder tilklnyttet barnehager og skoler, er avgjørende for at alle barn og unge skal kunne delta i denne viktige delen av norsk kultur. Les vårt innspill til Stortinget her.

Uten gang- og sykkelveier stanser barna

Barn og unge er avhengig av trygge gang- og sykkelveier, stier og snarveier for ferdsel på egenhand - til skole, fritidsaktiviteter og ut i skog og mark. Nasjonal tranpsortplan har et eget kapittel kalt barnas transportplan. Det er flott! Men FL mener at om vi skal ta barn og unges behov på alvor, trengs det en annen dimensjon over arbeidet med bygging av trygge gang- og sykkelveier. Dagsavisen har fulgt opp med et stort oppslag under den treffende tittelen "Uten gang- og sykkelveier stanser barna".

Av hensyn til egen helse, klimaendringene og tapet av naturmangfold er det livsviktig at vi legger til rette for at folk går og sykler mer. Derfor oppfordrer vi Stortinget til å vedta en mye sterkere satsing på gange og sykling når de behandler nasjonal transportplan. Vi ønsker at Stortinget bre regjeringa ta initiativ til en nasjonal satsing på gange og sykling for å styrke folkes helse og trivsel, redusere forurensing, klimagassutslipp og nedbygging av natur. Det må settes konkrete mål, utarbeides forpliktende planer og virkemidler fra relevante sektorer må samordnes og styrkes. Les hele vårt innspill her .

Sommerferie med friluftsliv

Mer enn noen gang ønsker vi at flest mulig barn skal oppleve en sommer med fellesskap, leik og moro utendørs. Vårt tilbud sammen med Den Norske Turistforening og andre samarbeidsparter er Friluftsskoler over hele alndet. her skal tuenvis av barn få ei lita uka med friluftsliv der de lærer om allemannsretten, å forstå kart, lage rasteplass og planlegge og gjennomføre en liten ekspedisjon.Det er rikelig med tid til leiker og fri aktivitet, og årets tema er forsøpling. Les mer om Friluftsskolen her.

Skoletid med Læring i friluft

Vi oppfordre også barnehager og skoler til å ta med barn og elever ut. Naturen er en fantastsk aktivitets- og læringsarena. Ikke minst om våren. Mer smittesikkert er det også å være ute. Friluftsråd over hele landet tilby råd og hjelp til barnehager og skoler for å bruke naturen mer. Det omfatter alt fra råd om egna områder, utlån av utstyr, hjelp med aktivitetsdager og kurs for barnehageansatte og lærere.

Vi har to webinar som gir inspirasjon og viser eksempler på våre opplegg og hvordan friluftsrådene kan bidra til å bruke nauren mer som læringsarena:

 Eksempler og tips til læring i friluft i barneskolen  Eksempler og tips til læring i friluft i ungdomsskolen 

Vi vil at barn og unge skal bli møtt av en skole som tar naturen i bruk som læringsarena. Gjennom læring i friluft vil vi at de skal oppdage, utforske og ta alle sansene i bruk i læringsarbeidet. Vi vil at interessante uteoppgaver skal gi naturlig fysisk aktivitet i skolehverdagen. Vi vil at elevene skal bli kjent med hverandre og lærerne gjennom den uformelle tonen som preger oss når vi er ute. Og ikke minst vil vi at elevene skal oppdage naturen, alt som lever og vokser der, og se sammenhengene og avhengigheten mellom natur og menneske. Økt naturforståelse og miljøbevissthet hos nye generasjoner er avgjørende for klodens og vår eksistens.

I samarbeid med friluftsråd over hele landet har FL revidert oppleggene for Læring i friluft til nye læreplaner. I begynnelsen av juni lanserer vi de nye heftene med hundrevis av aktivitets- og oppgaveforslag relatert til fag, trinn og kompetansemål. Oppleggene vil også være tilgjengelig for gratis nedlasting fra vår nettside. For å holde orden på skolens genuine læresteder i nærmiljøet og de læringsoppleggene som passer best på hvert sted, tilbyr vi den digitale, kartbaserte plattformen "stedsbasert læring".

Dato skrevet 28.04.2021 08:56 . Endret 28.04.2021 10:26 .