1. Hjem
  2. Statsbudsjettet 2021 - dette sa vi!
Statsbudsjettet 2021 - dette sa vi! - headerbilde AK/Stortinget

Friluftsrådenes Landsforbund er hvert år på Stortinget for å fremme våre synspunkter på fremlagte statsbudsjett. Så også i år selv om det foregikk i cyberspace. I år opplever vi sterkt engasjement rundt budsjettet og alle friluftsrådene med styre har blitt invitert til å være med å mene. For å gjøre det lett å finne frem finner du våre høringssvar nedover her i denne artikkelen. God lesing  
Penger.jpg

Statsbudsjettet 2021

FL arbeider for 10 mill mer til tilrettelegging av friluftslivsområder og 15 mill mer til friluftslivsaktivitet i statsbudsjettet for 2021.

Stort behov for å styrke friluftslivsbudsjettet

Friluftsliv var redningen da store deler av landet måtte stenge ned pga koronapandemien. Naturen var døgnåpen trenings- og mosjonsarena for alle. I naturen fikk vi mentalt påfyll og ro i sinnet i en krevende og usikker hverdag. Barnehager og skoler så hvilke muligheter naturen har som aktivitets- og læringsarena når det blei for trangt innendørs. Og i sommer oppdaga vi at Norges-ferie kan by på flotte naturopplevelser og et hav av friluftslivsmuligheter. Friluftslivsaktiviteten har knapt vært større noen gang enn i 2020. Det har gitt press på nærfriluftsområder og behov for flere turveier og stier. På utfartsområdene vi bruker i helger og ferier, trengs mer informasjon, bedre og flere stier og turveger og bedre parkerings- og toalettløsning. Friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner har vist hva tilbudene betyr og at de kan ta imot enda flere om ressursene økes. Det er derfor uforståelig at midlene til tilrettelegging foreslås redusert med 2 mill kr og til aktivitetstiltak med hele 7 mill. Fra 2017 er disse to budsjettpostene som går til tiltak i hele landet, redusert fra 100 mill kr til 76,5 mill. FL – med støtte fra Norsk Friluftsliv – ber om 25 millioner mer når Stortinget nå forhandler om det endelige budsjettet. Les vårt innspill til Energi- og miljøkomiteen her. Og legg merke til at vi også koster på oss ros for midler til nasjonal turportal Ut.no og ekstra driftsmidler til friluftsrådene.


Vår hovedkomite er energi og miljøkomiteen

Friluftslivets betydning

Friluftsliv utøves av rundt 90% av befolkningen og er dermed vår største fritidsaktivitet. Friluftsliv betyr svært mye for folks trivsel, og har stor samfunnsmessig betydning for bl.a. folkehelse og naturbasert reiseliv. Tilgjengelige naturområder er viktig for barns oppvekst – som arena for leik og læring. Friluftsliv gir gode muligheter for mestring, sosialt fellesskap og inkludering. Verdien av friluftsliv er, som regjeringas sier i budsjettproposisjonen, ytterligere befesta under koronapandemien: «Verdien av nærnaturen for friluftsliv kom ikkje minst klart fram under koronasituasjonen i 2020, då svært mange brukte nærnaturen til friluftsliv.» Alt dette tilsier en aktiv og offensiv friluftslivspolitikk i tråd med regjeringas handlingsplan for friluftsliv fra 2018.

Merknad 1
FL foreslår at Komiteen ber regjeringa komme tilbake til Stortinget med en statusrapport for oppfølging av handlingsplanen for friluftsliv der erfaringene fra friluftslivets betydning under koronapandemien inngår, og behov for endringer vurderes.

FL har ei lang ønskeliste for å styrke og fremme friluftslivet, men vil i denne omgang nøye oss med ett nøkternt, men desto sterkere, ønske om at kap 1420, post 78, styrkes med 25 mill kr fordelt på 15 mill til aktivitetstiltak og 10 mill til tilretteleggingstiltak.

Her finner du notatet vårt

Utdanning og forskningskomiteen

Naturen som grunnlag for læring, trivsel og helse i skolen

Å  fullføre videregående skole er viktig for at enkeltmennesket skal sikres god helse, god økonomi og god livskvalitet i voksenlivet. I dag vet vi at om lag 25 % av alle elever i norsk skole ikke finner seg til rette på skolen i så sterk grad at de velger å avbryte utdanningen.
Dette er et samfunnsproblem og vi må tenke nytt rundt organiseringen av skolehverdagen for at flere skal oppleve lærelyst og fullføre utdanningen sin. Friluftsrådenes Landsforbund (FL) mener at innføringen av nye læreplaner gir et godt grunnlag for endringer i skolen som kan sikre både at flere fullfører videregående skole og at elevene blir mer fysisk aktive. Vi leser læreplanene som en marsjordre til norske skoler og lærere om å ta i bruk også andre læringssteder enn klasserommet. Friluftsrådene i Norge og en rekke andre friluftsorganisasjoner, har i flere tiår drevet opplæring av lærere og elever i bruken av naturen som læringsarena. Vi har utviklet digitale verktøy og utallige tipshefter og kursopplegg som vi opplever at skolene og lærerne både etterspør og som gir lærerne de verktøy de trenger for læring utenfor klasserommet. Vår samlede kompetanse står til rådighet for grunnskolene og lærerutdanningsinstitusjonene.

Oppsummert fire hovedpunkter

  • For få fullfører videregående skole
  • Nye læreplaner gir muligheter
  • Fysisk aktivitet i skolen 
  • Friluftsrådene og friluftsorganisasjonene har kompetansen som trengs

  • Ber i en merknad om følgende:
    I forbindelse med departementets forberedelse av ny innretning av tilskuddsordningen fra 2022 ber vi om at også Friluftsrådenes Landsforbund og friluftsorganisasjonene blir tatt med på råd. Vi ber komiteen gjennom en merknad påpeke at departementet i sitt arbeid med å endre innretningen for prosjekttilskudd til private og frivillige organisasjoner må undersøke og vurdere hva FL og andre friluftsorganisasjoner kan bidra.

Her finner du notatet vårt


Næringskomitéen

Reiselivet i Norge er i stor grad naturbasert og har mange sammenfallende interesser som friluftslivet. Reiseliv og friluftsliv bruker ofte de samme arealene og fasilitetene noe som tilsier at samarbeidet mellom friluftsaktører og reiselivsaktører bør styrkes. Det finnes flere gode eksempler på samarbeidsprosjekter som bør brukes som modell for samarbeidet, her kan merkehåndboka og det avsluttede turskiltprosjektet nevnes. Det bør også gjøres grep for at reiselivsnæringen skal bli mer bærekraftig. Profilen til Norge som reisemål er ren natur og en bærekraftig destinasjon, for at dette fortsatt skal stemme i fremtiden må næringen og politikere bidra til et mer bærekraftig reiseliv. 

Her finner du notatet vårt

Helse og omsorgskomitéen

Folkehelse og friluftsliv er to sider av samme sak og vi ønsker mer søkelys på friluftsliv i folkehelsearbeidet. Koronapandemien har synliggjort viktigheten av og behovet for områder som er tilrettelagt for nærfriluftsliv.

Ber i en merknad 1

FL ber om at Komiteen gjennom en merknad understreker behovet for å styrke friluftslivet som en avgjørende faktor i folkehelsearbeidet. Friluftsliv har en enestående kombinasjon av naturopplevelser, fysisk aktivitet og arena for mestring og sosialt fellesskap med avgjørende betydning for psykisk og fysisk helse.

Merknad 2
FL ber komiteen i en merknad til kap. 714, post 79 understreke betydningen av friluftsaktivitet for ensomme unge og eldre.

Merknad 3
Under Omsorgstjenester, kap. 761, post 71 er det foreslått en tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner der midlene er tiltenkt aktivitetstilbud til personer med demens. Vi er glade for denne tilskuddsmuligheten som kan gi oss mulighet til å styrke vår innsats.

FL ber komiteen understreke viktigheten av tilskuddsmidlene på kap. 761 post 71 for å styrke arbeidet med å gi disse gruppene et bedre tilbud, og påpeke betydningen av samarbeid mellom friluftslivsorganisasjoner og kommunenes helsetjeneste.

Her finner du notatet vårt

Familie- og kulturkomitéen

Friluftsliv for alle

Friluftslivet er en viktig del av den norske kulturen. Friluftslivet er en unik arena for mestring, utvikling av sosial kompetanse, motorisk utvikling og for å lære å bli trygg ute i naturen. En hovedoppgave for FL og friluftsrådene er å bidra til at alle har mulighet til å ta del i denne sentrale delen av vår kultur. Dette gjøres ved å arbeide med fire hovedområder, areal, anlegg, aktivitet og allemannsrett. Dette innebærer blant annet sikring og tilrettelegging av områder og organisering av friluftsaktiviteter.

Merknad 1
Fritidskortet
FL ber komitéen understreke viktigheten av at friluftsaktiviteter er en del av fritidstilbudet til alle barn og unge. Vi ber komiteen vurdere å inkludere friluftslivstilbud over flere dager slik at tilbud som f.eks. friluftsskoler vil falle inn under ordningen.

Merknad 2
FL ber komiteen gjennom en merknad understreke betydningen av at barn og unge får mulighet til å tilegne seg grunnleggende friluftslivsferdigheter, og påpeke at friluftsliv er en viktig del av norsk kultur.

Merknad 3
Merverdiavgiftskompensasjon
I kulturdepartementets budsjettforslag er det en foreslått økning i ordningen til merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor i kap. 315 post 70, men det er fortsatt et godt stykke igjen til full refusjon. Vi ber Stortinget gjennom merknad understreke behovet for full momskompensasjon. FL mener at frivilligheten legger til rette for verdifulle friluftsaktiviteter som kan styrkes ved en ytterligere økning.

Her finner du notatet vårt


Kommunal- og forvaltningskomiteen

Den Norske Turistforening (DNT) med over 300.000 medlemmer og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) der 28 interkommunale friluftsråd med over 200 kommuner er tilsluttet, samarbeider tett for å fremme friluftsliv og arbeidet med friluftslivets ferdselsårer spesielt. Vi velger derfor å sende felles notat til Kommunal- og forvaltningskomiteen der vi tar opp behovet for å oppdatere kartgrunnlaget for stier og turruter, nødvendigheten av å ivareta viktige arealer for friluftsliv og betydningen av økonomi i fylkeskommuner og kommuner til å styrke friluftslivsarbeidet.

Kartgrunnlaget må bedres

Det foregår nå en storstilt satsing i landets kommuner for å planlegge, tilrettelegge, skilte og merke et nett av stier. Gjennom planarbeidet er det avdekka at det offentlige kartgrunnlaget (DOK) over stier og turruter ikke holder mål. Mye mangler, mye er tegna feil – og noe av det som fins på kartet fins ikke lenger i terrenget. Det gjør planarbeidet nesten umulig, informasjonen på den nasjonale turportalen Ut.no blir mangelfull – og ikke minst er feil kart en sikkerhetsrisiko for alle som er ute på tur. DNT og FL har derfor gått sammen om høringsnotat til Kommunal- og forvaltningskomiteen der vi ber om at arbeidet med kartbasene for stier og turruter styrkes med 5 mill.

DNT og FL ber komiteen gjennom en merknad be Kartverket prioritere arbeidet med å oppdatere kartbasene for stier og turruter.

Merknad
Videre ber vi om at Kartverkets budsjett styrkes med 5 mill kr øremerka oppdatering av kartbasene for stier og turruter.

Her finner du notatet vårt

Transport og kommunikasjonskomiteen

Friluftsrådene er interkommunale, noe som ofte også veier og stier er, og har derfor en sterk interesse av å løfte frem friluftslivets interesser slik at de blir godt ivaretatt i samferdselspolitikken. I tillegg har komiteen ansvaret for Senter for Oljevern og marint miljø (SOMM) som også er en viktig aktør på et annet felt vi er opptatt av, marin forsøpling.

Merknad 1
FL ber komiteen i en merknad understreke sammenhengen mellom samferdselsmyndighetenes arbeid med gang og sykkelveier og den nasjonale satstingen på friluftslivets ferdselsårer. Sammen vil det bidra til å nå gåstrategiens mål om at halvparten av Norges befolkning skal gjennomføre en hel reise til fots, hver dag innen 2023.

Merknad 2

FL ber komiteen i en merknad understreke viktigheten av frivilligheten i kampen mot plast i havet.  SOMM har fått en ledende rolle i dette viktige koordinerings-arbeidet. Vi ber komitéen i merknaden understreke hvor viktig det er å sikre at alle tar i bruk det nyutviklede verktøyet for frivillig opprydding, Rydde, og at denne får høy prioritet mht videreutvikling for å sikre lavest mulig terskel for frivillig opprydding. Det er en nøkkel for å opprettholde glød og engasjement. 

Her finner du notatet vårt

 

 

 

 

 

 

 

Dato skrevet 23.10.2020 12:09 . Endret 27.10.2020 10:10 .