1. Hjem
  2. Nordisk handlingsplan friluftsliv
Nordisk handlingsplan friluftsliv - headerbilde FL

Friluftsliv har mange fellestrekk i Norden. Det skal styrkes og utvikles gjennom en handlingsplan.

Onsdag kveld vedtok Nordisk Råd enstemmig at en vil lage en felles nordisk handlingsplan for friluftsliv. Nettverket av paraplyorganisasjoner, med Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund fra Norge, har vært pådrivere for dette.

- Dette er kjempegode nyheter, og bekrefter det vi har ment i mange år, at Norden har en felles kulturtradisjon gjennom friluftslivet. Det understreker hvor viktig natur og friluftsliv er for folkehelsa i Norden, og hvilken brobygger det også er, sier en svært fornøyd Siri Meland i Norsk Friluftsliv.

- Vi håper handlingsplanen vil bli omsatt i konkrete tiltak , og gi et løft for friluftslivsarbeidet i Norden, sier Morten Dåsnes i Friluftsrådenes Landsforbund, og understreker betydningen av at stier og nærfriluftsområder blir enda sterkere vektlagt i arealplanlegging.

Planen skal gi mer samarbeid på tvers av landene, og blant annet innebære en økt felles innsats innen friluftsforskning, bærekraftig bruk av naturen, uteundervisning, byplanlegging og sentrumsnært friluftsliv. Den vil også ta opp utfordringene knytta til slitasje når stadig flere bruker naturen.

Nordisk Råd går også inn for et felles Friluftslivets År i hele Norden, for å sette friluftslivet på den politiske dagsorden. Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell (Ap) har vært sentral i arbeidet med å få på plass handlingsplanen. Han mener friluftsliv vil spille en viktig rolle i årene framover, og understreker at handlingsplanen også vil være tett knytta opp mot FNs bærekraftmål. 

- Vi ser tydelig merverdien av arbeidet friluftslivsorganisasjonene gjør. Friluftsliv er svært viktig som kulturbærer i Norden, og viktig for folkehelsearbeidet. Friluftslivet engasjerer på tvers av generasjoner, kulturer og etnisiteter, understreker Asphjell.

Dato skrevet 31.10.2019 13:45 . Endret 31.10.2019 15:14 .