1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. En time fysisk aktivitet i skolen?
En time fysisk aktivitet i skolen? - headerbilde Hugo Tingvoll

En time fysisk aktivitet i skolen?

 

 Stortinget skal igjen behandle forslag om å innføre en time fysisk aktivitet hver dag for alle elever. Tidligere har et flertall fra H, FrP og V stoppa tilsvarende forslag. Nå har ikke disse partiene flertall, og det er stor spenning til om Stortinget nå vil gå inn for dette. Forslaget fremmes av Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad og Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet. Helse- og omsorgskomiteen skal avgi sin innstilling 30. november og forslaget behandles i Stortinget 7. desember. DNT og FL har i en felles uttalelse gitt full støtte til forslaget.

Uttalelsen fra DNT og FL:

Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening viser til at Helse- og omsorgskomiteen har til behandling et forslag om å innføre minst en time fysisk aktivitet hver dag for alle elever på 1.-10. trinn. Her er våre felles kommentarer til forslaget:

Våre organisasjoner har fremmet forslag om minst en time fysisk aktivitet i skolen tidligere, blant annet til partienes stortingsvalgprogrammer for perioden 2017-21. Vi er glade for at forslaget får stadig økende oppslutning. Barn og unges hverdag og skoledag er i dag alt for passiv, til tross for at vi vet at fysisk aktivitet er bra for både helse og læring. Vi vil likevel peke på noen poenger når det gjelder hvordan økt aktivitet i skolen bør innføres:

 

  • Det er viktig at økt fysisk aktivitet ikke bare betyr mer tradisjonell kroppsøving innendørs. Selv om fysisk aktivitet i seg selv er et gode, er det et selvstendig poeng at elevene får mer tid utendørs og i naturlige omgivelser. Det gir mer avveksling og rekreasjon, og ny energi til å lære mer.

  • Det er viktig at det legges vekt på et mangfold av aktivitetsformer. Ikke alle elever trives med konkurransepreget idrettsaktivitet. Skal man øke elevenes motivasjon for å være fysisk aktiv også på fritiden og resten av livet, er det viktig å velge lystbetonte aktiviteter der alle kan oppleve mestring. Friluftsliv byr på en rekke slike aktivitetsformer der alle kan delta og lykkes.

  •  Fysisk aktivitet kan integreres i de fleste fag, og vi har merket oss at forslagsstiller vektlegger dette. Vi støtter fullt opp om en slik modell for praktisk gjennomføring av 1 time fysisk aktivitet, og mener bruk av naturen som læringsarena har flere fordeler. Mange skoler har gode erfaringer med å ta i bruk naturen som klasserom, og undervise alle fag gjennom aktive læringsformer ute. Mange melder om at det gir mer variert og varig læring. Den naturlige skolesekken er eksempel på undervisningsopplegg der kunnskap om miljø og bærekraft formidles gjennom friluftsliv og undervisning ute i naturen. ASK-prosjektet ved Høgskolen på Vestlandet (Active Smarter Kids) har også dokumentert at de svakeste elevene lærer mer når undervisningen kombineres med fysisk aktivitet. Kombineres fysisk aktivitet med andre skolefag behøver heller ikke et vedtak om daglig fysisk aktivitet være så kostbart som å innføre en ekstra time daglig i skolen. Bruk av naturen som læringsarena er også positivt for det sosiale miljøet, og bidrar til økt forståelse for sammenhengen mellom menneske og naturen og betydningen av bærekraft.

Vi viser også til at Stortinget under behandlingen av stortingsmeldingen om friluftsliv i 2016 vedtok som et nasjonalt mål at: «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.»

På bakgrunn av dette ber vi Stortinget støtte opp om forslaget om en time fysisk aktivitet i skolen hver dag, med klare føringer for at det må være et mangfold av inkluderende og lystbetonte aktiviteter der friluftsliv har en betydelig plass, og at mesteparten ivaretas ved at naturen tas i bruk som læringsarena i alle fag.

 

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 16.11.2017 14:28 . Endret 16.11.2017 15:15 .