Årsmøtet til FL er vårt høyeste organ

Årsmøtet er FLs øverste myndighet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 måneders varsel. Styret foreslår ny valgnemnd. Forslag til årsmøtet skal fremmes for styret med minst 2 måneders varsel. Saksutredning og forslag til vedtak skal sendes rådene senest 1 måned før årsmøtet.
Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta også å behandle saker som legges fram etter den fastsatte frist.
Andre saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Sammensetning og representasjon Årsmøtet består av styret og utsendinger fra rådene.
Alle råd kan oppnevne 3 utsendinger med stemmerett.
Friluftsråd som har 11-20 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 1 utsending, friluftsråd som har 21-30 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 2 utsendinger og friluftsråd som har 31 og flere medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 3 utsendinger.

Når et råd oppnevner 3 utsendinger, skal begge kjønn være representert, når en oppnevner 4 eller 5 utsendinger skal det være minst 2 av hvert kjønn og når en oppnevner 6 utsendinger skal det være 3 av hvert kjønn.
Oppnevnelsen meldes skriftlig seinest 1 uke før årsmøtet. I tillegg har rådene anledning til å oppnevne utsendinger med observatørstatus.

 

Fyll inn påmeldingsskjemaet for ditt friluftsråd

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.