1. Hjem
 2. Medlemsfriluftsråd
 3. Om Friluftsråd

Lærerkurs. kopi Foto Kjetil Fossheim MAF. Kan kun benyttes til FL nettsider e. tilsvarende. Annen bruk skal avtales på forhånd. Kan ikke benyttes av tredjepart..jpg Hva er et friluftsråd ? 

Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter, årsmøte, styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap. Det fastsettes egen kontingent fra medlemskommunene til friluftsrådet (vanligvis som et kronebeløp pr innbygger). FL anbefaler forankring av samarbeidet i kommunelovens kap. 5 om interkommunalt samarbeid. Friluftsrådet for Lindesnesregionen har forankret samarbeidet sitt etter vertskommuneprinsippet i § 28, mens øvrige friluftsråd formelt sett er foreninger, noen med forankring i § 27 om interkommunalet samarbeid.

Hvorfor interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver ?

Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser, - friluftsrådene utgjør naturlige regioner for utøving av friluftsliv og derved for arbeid med friluftsoppgaver det gir dermed:.

 • Effektiv utnytting av ressurser
 • Regional prioritering, - friluftsliv blir satt på dagsorden i regionen
 • Kompetansesentra for friluftsliv: Mange kommuner er for små til å ha egne ansatte til å arbeide med friluftsliv. Interkommunalt samarbeid sikrer at regionen har kompetanse innen friluftsliv.
 • Utgiftsfordeling mellom kommunene: Kommuner med mange innbyggere bruker omegnskommunenes friluftsområder. Interkommunalt samarbeid der kontingenten er utlikna pr innbygger gjør at hele regionen bidrar til finansiering av tiltak i de områdene som brukes mest uavhengig av kommunegrenser.
 • Koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale midler
 • Aktuelle oppgaver for friluftsråd 
 • Sikring av arealer til friluftsformål
 • Være høringsinstans (bidra med friluftskompetanse) for ulike typer planer og utbyggingstiltak slik at friluftsverdiene kommer fram og blir belyst i beslutningsfasen.
 • Kartlegging og verdsetting av friluftslivsmråder
 • Arbeide med grunneieravtaler for stier, skiløyper og turveier
 • Sikre arealer gjennom kjøp eller varige bruksavtaler
 • Tilrettelegging av friluftsområder
 • Drift av offentlige friluftsområder
 • Informasjon
 • Kart, brosjyrer, internett, turbøker, informasjonstavler m.m.
 • Aktivitetstiltak
 • Kurs for lærere i uteskole (Læring i friluft)
 • Uteskole for skoleklasser
 • Organiserer turer og ute-arrangement (naturlos)
 • Friluftsferie for barn og ungdom
 • Friluftstiltak for funksjonshemma, minoritetsgrupper og andre med særskilte behov

Noen nøkkeltall fra 2016

(Her oppgis tall for medlemsfriluftsråd) 

26 interkommunale friluftsråd

217 medlemskommuner

98 medlemsorganisasjoner

Samlet omsetning i 2016 var 136 mill kr

Friluftsrådene har forvaltningsansvar for 545 offentlige friluftsområder og 1940 km med turstier og -veier

I 2016 skiltet og merket friluftsrådene 425 km med turstier, anla 8 nye parkeringsplasser, bygde 11 toaletter og 8 brygger

I 2016 arrangerte friluftsrådene åpne turer med 17.300 deltakere, arrangerte kurs for 4.200 lærere og barnehageansatte og hadde friluftsopplegg for 13.000 barn og ungdom i tillegg til 8.700 deltagere på tiltak for minoritetsgrupper og 3.300 deltakere på tiltak for funksjonshemmede.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.