E-post:
Passord:

TellTur - elektronisk turregistrering

logo_telltur

Friluftsskolen

 

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

 

Budsjettkampen er i gang

Ambassadør Saghaug

Hundre millioner ekstra til friluftsliv er FLs hovedkrav til Statsbudsjettet for 2017. Hovedbegrunnelsen er folkehelseutfordringene der lite fysisk aktivitet koster milliarder, men friluftsliv er også viktig folks livskvalitet og trivsel, for kultur og identitet, bomiljø og bolyst og for reiselivsnæringa. FL, med styreleder Steinar Saghaug i front, møter i budsjetthøringer i Stortinget, og bruker nettverket av tillitsvalgte og friluftsråd over hele landet i arbeidet for økt satsing på friluftsliv. (19.10.16)

Stortingshyllest til friluftslivet

Solnedgang Jæren

Alle partier roste friluftslivet, sitt eget arbeid med friluftsmeldinga og innspillene fra Norsk Friluftsliv, DNT og FL, da Friluftsmeldinga blei behandla i Stortinget i dag. Men det var sjølsagt opposisjonspartiene A, Sp, SV og MDG som etterlyste sammenheng mellom fagre ord i meldinga og oppfølging i statsbudsjettet for 2017. (20.10.16)

Byrådsleder Raymond Johansen trekker frem friluftsporter!

80 års jubilanten Oslo og Omland friluftsråds jubileumsseminar hadde mangeByrådsleder Raymond Johansen Oslo okt 2016 spennende gjester og foredrag.

Byrådsleder Raymond Johansen var engasjert, poengtert og viste i sitt foredrag et stort hjerte for friluftslivet.
Han hadde mange gode personlige vinklinger på temaet, men for oss er det særdeles gledelig at han trakk frem friluftsporter.

Pressemelding! Fra ord til handling i friluftslivspolitikken

Friluftslivsorganisasjonene roser Stortinget for å kreve at regjeringen legger frem en handlingsplan for å styrke friluftslivsarbeidet. Energi- og miljøkomiteen la siste hånd på arbeidet med friluftslivsmeldingen i dag. 0817Arendalsukafoto_mariusdalsegsaetre_dnt_5 tre styreledere pluss minister

             - Endelig ser vi at politikerne tar ansvar for å løfte friluftslivet, og går fra ord til handling!  Vi er svært glade for at en enstemmig energi- og miljøkomite i dag slår fast at regjeringen må følge opp stortingsmeldingen med konkrete tiltak for hvordan friluftslivet skal styrkes fremover, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll, styreleder i Norsk Friluftsliv Erling Lae og styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, Steinar Saghaug.
Les komiteens innstilling på Stortingets sider

Gråt(t) friluftsbudsjett

Fossende vann Heiåi

I det lengste håpa vi på et sprudlende friluftsbudsjett der sølvpengene flomma over alle gode friluftstiltak. Etterhvert som vi leste Prop 1 S (2016-2017) var det bare tårene som rant. (6.10.16)

Statsbudsjettet 2017 - gråvær i vente?

Pressemelding statsbudsjettet 2017

Et gråværsår i vente om dette blir stående!Steinar Saghaug styreleder friluftsrådenes landsforbund statbudsjettet 2017

-Friluftslivet har sterk vind i seilene i Norge, men vi synes ikke det reflekteres i dette budsjettet, sier en skuffet styreleder Steinar Saghaug i Friluftsrådenes Landsforbund, som organiserer landets friluftsråd. Et statsbudsjett er spennende lesing for oss, men dette ga ikke nok løft for et viktig politikkområde. Budsjettet har en god balanse mellom de ulike postene, men postene er for små til at det gir et løft som møter utfordringene.  


Gode intensjoner ikke nok!

Steinar Saghaug sier at regjeringens tiltredelseserklæring og Friluftsmelding, som blir behandlet i Stortinget i oktober, har mange gode intensjoner og han forventet at disse også ble fulgt opp i statsbudsjettet. Dette forslaget til statsbudsjett for 2017 innebærer at Klima- og miljødepartementets budsjettposter til friluftsformål står på stedet hvil, noe Stortinget nå må gjøre noe med


100 millioner mer til friluftsformål
- Vi vil minst ha 100 mill mer til friluftsformål. Her vil vi spille inn til Stortinget at sikring av områder til friluftsformål må styrkes med minst 20 mill kroner og vi vil øke posten aktivtetsformål med minst 80 mill. Disse pengene vil bidra til å nå målene for friluftspolitikken, understreker Saghaug.

Utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken

krokskogen

FL gir full støtte til Kulturdepartementets arbeid med gjennomgang av idrettsanleggspolitikken for å sikre en politikk som best ivaretar behovene for organisert idrett, egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv i hele landet. Vi peker bl.a. på utfordringer med behovsvurderinger, prioriteringer og tilpassing av regelverket til friluftslivets behov. FL ønsker en samordna statlig politikk for å fremme fysisk aktivitet, og framhever at mesteparten av fysisk aktivitet foregår utendørs. (30.9.16)

Spøkelsesfiskeriene

Fiskegarn som driver løst i havet og fisker, såkalt ghostfishing, er en stor miljøutfordring.fiskegarn
Over 33 000 garn blir anslagsvis tapt hvert år i europeiske fiskerier på grunn av dårlige værforhold, utstyr som svikter og havstrømmer. På verdens basis anslår forskerne at omtrent 640.000 tonn fiskeredskaper blir tapt hvert år!
Utstyr som selv om det er tapt, effektivt fortsetter å fiske med den store forskjellen at ingen tar opp fangsten.

Stortinget: Kartlegging og verdsetting av friluftsområder - Hva er status i arbeidet spør Rasmus Hansson.

Vidar HelgesenVidar Helgesens svarer : Status er at 80 kommuner er ferdige med kartleggingen og verdsettingen, og at 100 kommuner er i gang med arbeidet. Det forventes at om lag 90 nye kommuner starter arbeidet i løpet av 2016. Ved å legge dette til grunn, vil 270 kommuner (ca 55%) være i gang eller ha gjennomført arbeidet ved utgangen av 2016. Det er fylkeskommunene som leder arbeidet i de enkelte fylker. Det foreligger prosjektplaner fra alle fylker, som inkluderer oppstart og gjennomføring i de resterende kommuner. Målsettingen som er satt fra de enkelte fylkeskommunene er at alle resterende kommuner enten er i gang eller er ferdig innen utgangen av 2018. Enkelte fylker har kommet senere i gang enn andre med arbeidet, og har derfor meldt fra at det trolig blir nødvendig med et ekstra prosjektår for å bli ferdig.
Vi følger saken fordi dette er et viktig arbeid å gjøre i alle kommuner.

Inspirasjonsseminaret "Bruk naturen som klasserom"

Inspirasjonsseminaret "Bruk naturen som klasserom" et samarbeidsprosjekt mellom Friluftsrådenes Landsforbund, Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv gikk av stabelen på mandag 5.september. Mellom 70 og 80 deltakere fikk mange gode innspill og mange tanker med på veien ut i fra Litteraturhuset i Oslo. Mange deltakere
Utgangspunktet for seminaret var de åtte rådene fra de samme organisasjonen til politikerne for hvordan naturen i større grad kan brukes som klasserom ved enkle grep.

Velkommen inn i familien Trollfjell Friluftsråd!

På siste styremøte i Friluftsrådenes landsforbund ble Trollfjell Friluftsråd tatt opp som nytt medlemsråd! Vi sier hjertelig velkommen og ser frem til samarbeidet.
Friluftsrådet består av Leka kommune fra Nord Trøndelag og fra Nordland; Vega, Brønnøy, Sømna, Bindal og Vevelstad kommuner. Friluftsrådet blir administrativt forankret hos Sør Helgeland regionråd.

Inspirasjonsseminar på litteraturhuset mandag 5. september kl. 1300. Bruk naturen som klasserom!

Seminaret "Bruk naturen som klasserom" er gratis og arrangeres av oss, Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv.Ishavsk Artsbestemmelse av humler på Friluftsskolen i Storfjord_Tine Marie Hagelin

Økt læringsutbytte

Undervisning ute i natur og nærmiljø øker læringsutbyttet i skolen fordi flere sanser tas i bruk og undervisningen blir mer variert og virkelighetsnær. Ved å ta i bruk naturen som klasserom blir fysisk aktivitet en naturlig del av skolehverdagen. I tillegg gir uteklasserommet økt trivsel og bedre sosialt miljø.
For alle
Alle barn og unge bør få erfaring med friluftsliv og lære å ferdes i naturen på en trygg og miljøvennlig måte. Det legger grunnlag for gode naturopplevelser og god helse gjennom hele livet. Skolen er en viktig arena for opplæring i friluftsliv, fordi man der når alle uansett familiebakgrunn.
(foto Ishavsk Artsbestemmelse av humler på Friluftsskolen i Storfjord foto Tine Marie Hagelin)

Bruk naturen som klasserom

0817Arendalsukafoto_mariusdalsegsaetre_dnt_tre styreleledere og kunnskapsministeren

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk med seg åtte krav om naturen som klasserom da han i dag møtte styrelederne Erling Lae i Norsk Friluftsliv, Berit Kjøll i Den Norske Turistforening og Steinar Saghaug i Friluftsrådenes Landsforbund under Arendalsuka. Dette mener organisasjonen er nødvendige krav om en skal oppfylle det nasjonale målet fra friluftsmedlinga om i økt grad å ta naturen i bruk som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.

Foto: Marius Dalsegg Saetre, DNT. (17.8.16)

Friluftslivets ildsjelpris til Knut Berntsen?

Fra i dag mandag 15.8. kan du være med å stemme fram hvem som får friluftslivets ildsjelpris i 2016! I år er det ekstra hyggelig og spennende for oss at Knut Berntsen er en av de tre nominerte. Vi gratulerer med nominasjonen. Knut har vært en premissgiver for friluftsrådenes satsting på skole. Under Arendalsuka vil Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og DnT overrekke sentrale politikere og kunnskapsministeren åtte krav til friluftsliv i skolen. Mye av premissene og erfaringene som ligger til grunn for de åtte kravene har Knut Berntsen bidratt til.
Derfor venner kast deg på telefonen og stem på Knut som er ildsjel nummer 1. Avstemningsperioden går fra i dag til torsdag 1.spetember kl. 24.00.
Slik gjør du: Send SMS til 2077 og skriv kodeord Ildsjel 1 ,2 eller3. Hver stemme koster kr. 2,- 

Vinneren får heder og ære- og en stor sjekk til gode formål i sitt turområde.
 

Havbunnen en skattekiste for søppel!

Havforskningsinstituttet driver for tiden et tokt for å kartlegge Nordsjøen hvor hovedformålet er å ta prøver av bunnfisk i hele Nordsjøen. Johan Hjort_None.large
I tillegg til bunnfisk finner de til dels skremmende mengder søppel og har beregnet at det er opptil 10 tonn søppel per kvadratkilometer på bunnen. Søppelet finner de ned til mange hundre meters dyp. De regner at 80 % av søppelet er plast. Det er derfor ikke merkelig at fisk har plast i magen som andre studier har vist. I tillegg til det som ligger på havbunnen og det vi selv kaster på havet kommer plast og søppel også flytende til våre kyster med havstrømmene. 
(Forskningsfartøyet Johan Hjort, foto: Kjartan Mæstad)

Friluftsråd på bøljan blå

Tina Bringslimark daglig leder i Lister Friluftsråd har permisjon Endorphine med mannskapfor å seile og det er ikke bare en liten seiltur. Sammen med Erik Welin Larsen har hun kastet loss for å seile over til Karibien i seileregatten ARC2016, alt med permisjon fra friluftsrådet.
Deres båt Endorphine2 kastet loss fra Farsund 24. juni med kurs for regattaens startpunkt, Las Palmas.

Det er en spennende reise de har lagt ut på og du kan om du vil, følge seilasen på båtens blogg og facebooksider.

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke 3.-11. september feires over hele Norge. Farger_FU_Logo-051

Lørdag 3. september er det tid for å gjenta #nattinaturen! Slå opp teltet i hagen, dra dyna ut på balkongen, slå leir i et skogholt, ved et vann eller på en fjelltopp – eller bli med på et fellesarrangement der du bor. Ideen om «Natt i naturen» ble lansert i forbindelse med Friluftslivets år i 2015, og målet var å skape oppmerksomhet om friluftsliv – og å få med flere ut i naturen. Mange kastet seg på og derfor er det tid igjen for å prøve å gjenta suksessen som en del av Friluftslivet uke.

På bærtur!

Mediene skriver ofte om at «ingen» lengre plukker bær i naturen. blåbær
Vi har blitt så bekvemme at vi løper på butikken og kjøper en liten kopp blåbær til 29,- i stedet for å plukke den selv - er ofte omkvedet.
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har for ikke så lenge siden gjort en studie som viser noe annet. Over 50% av oss plukker og høster av det vi finner i naturen.

Kysten viktigste sommerferiemål

Solnedgang Jæren

Kystområder er nordmenns foretrukne feriemål. Fire av ti lengre feriereiser i perioden april-september foregår til kysten, framgår det av SSBs reiseundersøkelser. Slik har det vært helt siden 1970-tallet da nesten halvparten av ferieturene gikk til kystområder.

Foto fra Solastranden på Jæren. (19.7.16)

I kø for Friluftsskole

ulsrud_friluftsskole_foto_MariusDalsegSaetre_5 (1)

Friluftsskolen - fellessatsinga til DNT og FL - om et morsomt og rimelig ferietilbud for 10-13-åringer har spredd seg med rekordfart rundt om i Norge. I løpet av ett år har antall Friluftsskoler økt med over 60 prosent.  (8.7.16)

Illustrasjonsfoto Marius Dalsegg Saetre, DNT.