Om interkommunale friluftsråd

Hva er et friluftsråd ? 
 
Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter, årsmøte, styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap. Det fastsettes egen kontingent fra medlemskommunene til friluftsrådet (vanligvis som et kronebeløp pr innbygger). FL anbefaler forankring av samarbeidet i kommunelovens kap. 5 om interkommunalt samarbeid. Friluftsrådet for Lindesnesregionen har forankret samarbeidet sitt etter vertskommuneprinsippet i § 28, mens øvrige friluftsråd formelt sett er foreninger, noen med forankring i § 27 om interkommunalet samarbeid.
 
Hvorfor interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver ?
 • Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser, - friluftsrådene utgjør naturlige regioner for utøving av friluftsliv og derved for arbeid med friluftsoppgaver.
 • Effektiv utnytting av ressurser
 • Regional prioritering, - friluftsliv blir satt på dagsorden i regionen
 • Kompetansesentra for friluftsliv: Mange kommuner er for små til å ha egne ansatte til å arbeide med friluftsliv. Interkommunalt samarbeid sikrer at regionen har kompetanse innen friluftsliv.
 • Utgiftsfordeling mellom kommunene: Kommuner med mange innbyggere bruker omegnskommunenes friluftsområder. Interkommunalt samarbeid der kontingenten er utlikna pr innbygger gjør at hele regionen bidrar til finansiering av tiltak i de områdene som brukes mest uavhengig av kommunegrenser.
 • Koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale midler
Aktuelle oppgaver for friluftsråd 
 • Sikring av arealer til friluftsformål
  • Være høringsinstans (bidra med friluftskompetanse) for ulike typer planer og utbyggingstiltak slik at friluftsverdiene kommer fram og blir belyst i beslutningsfasen.
  • Kartlegging og verdsetting av friluftslivsmråder
  • Arbeide med grunneieravtaler for stier, skiløyper og turveier
  • Sikre arealer gjennom kjøp eller varige bruksavtaler
 • Tilrettelegging av friluftsområder
 • Drift av offentlige friluftsområder
 • Informasjon
  • Kart, brosjyrer, internett, turbøker, informasjonstavler m.m.
 • Aktivitetstiltak
  • Kurs for lærere i uteskole (Læring i friluft)
  • Uteskole for skoleklasser
  • Organiserer turer og ute-arrangement (naturlos)
  • Friluftsferie for barn og ungdom
  • Friluftstiltak for funksjonshemma, minoritetsgrupper og andre med særskilte behov

Noen nøkkeltall
(Her oppgis tall for medlemsfriluftsråd) 

 • 24 interkommunale friluftsråd
 • 190 medlemskommuner
 • 98 medlemsorganisasjoner
 • Samlet omsetning i 2014 var 113 mill kr
 • Friluftsrådene har forvaltningsansvar for 528 offentlige friluftsområder og 1220 km med turstier og -veier
 • I 2014 skiltet og merket friluftsrådene 388 km med turstier, anla 11 nye parkeringsplasser, bygde 6 toaletter og 6 brygger
 • I 2014 arrangerte friluftsrådene åpne turer med 17.700 deltakere, arrangerte kurs for 2.600 lærere og barnehageansatte og hadde friluftsopplegg for 14.800 barn og ungdom i tillegg til 5.600 deltagere på tiltak for minoritetsgrupper og 2.200 deltakere på tiltak for funksjonshemmede.