Budsjettavtalen styrker friluftslivsarbeidet med 20 mill

Skidag nye landsmenn Kvinnherad første gang på ski foto  friluftsrådet vest_2

I budsjettavtalen mellom H, FrP, KrF og V økes midlene til tiltak i sikra friluftsområder med 20 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett. I tillegg opprettes det en tilskuddspost til "nasjonale turiststier" på 7,5 mill. (5.12.16)

Foto: Friluftsrådet Vest 

Andre relevante påplusninger for friluftslivets vilkår er 60 mill til kalking, villaks og vanndirektivet, 50 mill til skogvern, 22,5 mill til gang- og sykkelveier, 20 mill til marin forsøpling samt innføring av vrakpant for fritidsbåter (15.000 for avhending til godkjent retursted), og budsjettkuttet på 30 mill i Miljødirektoratet reverseres.

 

Se hele budsjettavtalen hos f.eks. Venstre.

 

Budsjettavtalen med 20 mill i æøkte midler, gir en viktig styrking av friluftslivsarbeidet. Det er imidlertid en rekke føringer og vedtak fra Stortingets behandling av friluftsmeldinga som ikke følges opp:

- Midlene til sikring av friluftsområder økes ikke til tross for at en samla Energi- og miljøkomite "understreker at arbeidet med oppkjøp og varige bruksavtaler for verdifulle strandområder der allemannsretten ikke er tilstrekkelig, må videreføres og forsterkes."

- Midlene til kartlegging og verdsetting av friluftsområder økes ikke til tross for at statsråd Helgesen i svar til Hanson (MDG) varsler at en er forsinka i arbeidet. bare 55 % av kommunene vil være i gang eller ha fullført arbeidet ved utgangen av 2016. Målet er at alle kommuner skal ha fulført arbeidet innen 2018.

- Det er vanskelig å se at Nasjonalt mål om at naturen i større grad skal tas i bruk som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge, følges opp. Midlene til Den Naturlige skolesekken økes ikke.

- Storingets vedtak om å be regjeringen arbeide for en utvidelse av skjærgårdstjenesten der det er lokale initiativ og en forpliktende lokal medfinansiering, følges ikke opp med økte midler til skjærgårdstjeneste.

- Komiteen bemerker de frivillige organisasjonenes rolle i arbeidet med å stimulere til friluftsaktivitet. Men verken til aktivitetstiltak eller i støtte til frivillige organisasjoner foreslås det påplusninger.

- Regjeringens ønske om at flest mulig kommuner deltar i interkommunale frilufsråd følges ikke opp med økte midler fra staten. Det innebærer at midler til nye friluftsråd som Trollfjell i Nordland og utviding med en rekke nye medlemskommuner i Finnmark friluftsråd må finansieres innenfor de samme rammer som i år.

- Energi- og miljøkomiteens merknad om at en ser organisasjonenes samarbeid om Forum for natur og friluftsliv (FNF) som et viktig virkemiddel i år styrke kunnskapsbasert disponering av natur- og friluftsområder, følges ikke opp med midler til hele koordinatorstillinger i alle fylker.

 

i budsjettforliket er økningen til friluftsliv foreslått på post 78 og til "Tiltak i sikrede friluftsområder". Dette er en delordning under post 78, og ovenstående er basert på at flertallskonstellasjonen har ment at hele økningen skal gå til dette delformålet på post 78.