Stortinget vil øke bevilgningene til friluftsliv - MDG mest

Regjeringspartiene står aleine om å fryse friluftslivsmidlene på 2016-nivå. Alle andre parti foreslår økninger i sine alternative budsjett. I det spillet som nå er om statsbudsjettet er det likevel uvisst om det blir økte midler til friluftsliv i det budsjettet som endelig vedtas. MDG har den kraftigste økningen til friluftsformål, mens A og SV følger opp med 50 mill i økning. (25.11.16)

MDG vil i sitt alternative budsjett bevilge 150 millioner til kjøp av friluftsområder og restaurering av villmarksprega områder. Videre styrker de posten til friluftstiltak (post 78) med 105 millioner. Her skal bl.a. 30 mill gå til aktivitetstiltak, 45 mill til skjærgårdstjeneste, 5 mill til kartlegging og verdsetting av friluftsområder, 5 mill i driftstøtte til Norsk friluftsliv, FNF og FL. Partiet er dermed det eneste som følger opp med penger det enstemmige vedtaket ved behandling av Friluftsmeldinga om å utvide skjærgårdstjenesten. Partiet har en omfattende miljøsatsing med en rekke påplusninger som er viktig for friluftsliv som 90 mill til vern av nærnatur og bymarker, omfattende tiltak mot marin forsøpling, 40 mill til ekskursjonsfond for skoler, 50 mill til aktivitetstilbud i skolegårder, og markert satsing på gang- og sykkelveier.

 

Friluftslivssatsinga til de to partiene som mest sannsynlig kommer til å inngår budsjettforlik med regjeringa, V og KrF, er dessverre langt svakere. Venstre har funnet rom for 35 mill mer til friluftstiltak (78 posten) og ivaretar bl.a. FNF og kartlegging av friluftsområder. Venstre fremmer et interessant - men neppe realistisk - forslag om å opprette en ny tilskuddspost på statsbudsjettet til frivillighetsformål ved å overføre penger fra spillemidlene (som ikke er en del av statsbudsjettet). 50 millioner skal i så fall gå til friluftsiv. Venstre vil styrke innsatsen mot marin forsøpling med 30 mill. Også Venstre har en sterk satsing på gang- og sykkelveier på totalt 635 mill kr. Folkehelsetiltak foreslås økt med 15 mill (og vi som veit at friluftsliv er viktigst for folkehelse, er overbevist om hvordan de midlene bør brukes). Samarbeidspartner KrF har en friluftslivssatsing med skarve 5 mill på 78-posten. KrF vil styrke innsatsen mot marin forsøpling med 10 mill, og bruke 300 mill mer på gang og sykkelveier.

 

Hvis budsjettforhandlingene på borgerlig side skulle bryte sammen, står Arbeiderpartiet klar med et alternativt budsjett med 50 mill mer til friluftstiltak (78-posten) og nevner økte midler til sikring (som egentlig går under 30-posten) aktivitetstiltak og organisasjoner. Ap vil også styrke den naturlige skolesekken med 5 mill, og har 100 mill til en times fysisk aktivitet i skolen. De vil også reversere det foreslåtte kuttet på 30 mill til Miljødirektoratet, og styrke tilskuddet til miljøorganisasjonene (80-posten) med 10 mill. Det er en gledelig og markert styrking av friluftsliv i Aps budsjettalternativ, men bekymringsfullt at friluftslivssatsinga trappes ned år for år, og nå bare er halvparten av det offensive utspillet for 2 år siden.

 

Ap og SV bør kunne finne hverandre - i alle fall i friluft - om det skulle bli regjeringskrise. SV har også en satsing i størrelsesorden 50 mill til å fremme friluftsliv: 30 mill til aktivitetstiltak, 8,5 mill til verdikartlegging og 3,5 mill til FNF. Videre 10 mill til den naturlige skolesekken og 8 mill til friluftslivsorganisasjoner på 80-posten. SV vil bruke 600 mill mer enn regjeringa på gang- og sykkelveier. Sisteparti i en rødgrønn allianse, Sp, har ei friluftslivssatsing med 13 mill til friluftstiltak (78-posten), 3 mill til den naurlige skolesekken, 5 mill til marin forsøpling og litt mer til friluftslivsorganisasjoner. Sp fremmer ei "folkehelsepakke" på totalt 1,6 milliarder, der det er 5,5 til gågrupper og til å fremme fysisk aktivitet i samarbeid med frivillige organisasjoner. Videre styrker de arbeidet med 1 time fysisk aktivitet i skolen med 20 mill, og tilskudd til leirskoler med 60 mill.

 

Det er så avgjort håp om ekstra millioner til friluftsarbeidet også denne gangen - nesten uansett hvilke partier som til slutt samarbeider om budsjettet. Men i det store spillet om de store tallene i budsjettet, er det jammen en betydelig sjanse for at friluftsliv blir glemt også.  - Uansett hvem som til slutt bestemmer.